FORTUNA-SKOLERNE

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

På Fortuna-skolerne underviser og behandler vi drenge og piger med særdeles komplekse psykiske problematikker, og vi optager elever på alle klassetrin. Før eleverne kommer til Fortuna, har det typisk været vanskeligt at finde det rette skoletilbud, og nogle elever har gennem længere tid ikke været i skole.

Elevernes problematikker gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til en stabil skolegang og et værdifuldt voksenliv.

Vi tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov, og vi behandler den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

UNDERVISNING OG ELEVPROFIL

For at give eleven en succesfuld oplevelse med at gå i skole så hurtigt som muligt tilpasser vi de sociale og skolefaglige rammer til den enkelte elevs udgangspunkt og behov. Det betyder, at vi inkluderer eleven i skoledelen og i den sociale del på de præmisser, den enkelte elev kan.

Undervisning foregår så vidt muligt i fællesskab med andre elever. Vores klasser er små, vi har en individuel tilgang til den enkelte elev, og vi har en god voksennormering. Det betyder, at der er mulighed for tæt voksenstøtte ved behov. Ved behov er der ligeledes mulighed for at den enkelte elev kan afskærme sig enten inde i klasselokalet, i områder på skolen eller i et af skolens pauserum.

Vi har stort fokus på at sikre de bedste metoder og rammer for undervisningen af vores elever. Det betyder blandt andet, at en del af undervisningen kan foregå i idrætshallen, svømmehallen eller udendørs.

Derudover inddrager vi det omkringliggende samfund, ved at besøge idrætsfaciliteter, museer eller Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene ud af huset giver mulighed for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum. På besøgsgården har vi dyrehold såsom grise og kaniner.

Vi lægger vægt på, at hverdagen på Fortuna afspejler en normal skoledag, der integreres i den enkelte elevs individuelle skema – formålet er, at det bliver tydeligt for eleven, hvilke krav der stilles til en almindelig skoledag.

 

ELEVPROFIL
  • børn og unge fra 0. til 10. klassetrin
  • særdeles komplekse psykiske problematikker
  • typisk flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker
  • behov for høj grad af voksenstøtte igennem skoledagen
  • behov for små klassemiljøer og høj grad af afskærmning
  • behov for et særligt tilrettelagt skoletilbud

BEHANDLING

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel. Elevens faste psykolog tilrettelægger i tæt samarbejde med pædagoger, lærere, sygeplejerske og evt. tilknyttede speciallæger den enkelte elevs individuelle behandlingsplan. Tilsvarende udarbejder elevens lærere i samarbejde med den faste psykolog en plan for elevens undervisning, som tager højde for elevens behov, kompetencer og niveau.

Mens eleverne er hos os, hjælper vi dem med at blive bedre til at håndtere udfordringer og til de ting, som de synes, er svære. Det kan eksempelvis være at komme i skole, være i offentlige rum, være sammen med andre, blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i lege eller danne venskaber med andre elever på skolen.

Vores psykologer er på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og de kan hurtigt træde til, når der er behov.

Vi arbejder med små mål og løbende psykologiske evalueringer hver 14. dag. På den måde får eleven tydeligt øje på sin udvikling, og samtidig sikrer vi, at det giver os mulighed for løbende at justere vores tilgang til eleven.

FAMILIESAMARBEJDE

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet. Derfor arbejder vi tæt sammen med elevernes familier og holder hyppigt forældresamtaler. Vores psykolog tilbyder som udgangspunkt forældrene strukturerede og målrettede samtaler hver 2. uge.

På den måde hjælper vi forældrene med at indgå i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme barnets behov. Via løbende dialog og samarbejde med forældrene sikrer vi samtidig, at forældrene kender og forstår deres barns diagnoser og problematikker rent psykologisk, og at de er trygge ved behandlingen af eleven. Vi inddrager derudover gerne bedsteforældre og søskende, for at skole og familie i fællesskab kan favne eleven og elevens verden som en helhed.

STEDET

Fortunaskolerne har afdelinger i Østerbro, Vanløse, Virum & Stenløse. Vores lokaler er indrettet specielt til vores elever, fordi fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling.

Fortuna er indrettet både med små rum, mindre klasselokaler og åbne rum til fællesskab samt hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet skolerne med blik for elevernes særlige behov. Fx har vi lokaler, hvor vi har afskærmet og indrettet områder med bl.a. kuglestol, timertimer og piktogrammer for at imødekomme elevernes individuelle behov.

OBSERVATIONSFORLØB VED FORTUNA

Er der tvivl om, hvad der er det rette skole- og behandlingstilbud, og hvordan den enkelte elev og familie bedst mulig støttes og hjælpes, er Fortunas observationsforløb en mulighed. Det er et dybdegående 6-9 måneders observations- og undervisningstilbud, hvor vi ved forløbets afslutning leverer en rapport og peger på elevens skole- og behandlingsbehov. Undervejs i forløbet styrker vi eleven og giver eleven strategier og værktøjer til at opnå personlige og faglige fremskridt.

 

Observationsforløbet er delt op i tre faser

  • I den første fase er der fokus på at stabilisere eleven og afdække akutte behandlingsbehov. Et tværfagligt team observerer eleven grundigt og systematisk og giver på den baggrund en konkret og specifik vurdering af den enkelte elev. Observationerne er en vigtig forudsætning for at kunne udarbejde en målrettet behandlingsplan.
  • I den anden fase arbejder vi med eleven ud fra den lagte behandlingsplan. I takt med, at eleven udvikler sig, revurderer vi løbende målene og indsatserne omkring eleven.
  • I den tredje fase understøtter og stabiliserer vi elevens positive udvikling. Her vurderer vi, om eleven forsat har behov for det intensive skole- og behandlingstilbud på Fortuna, om eleven kan indgå i et mindre indgribende tilbud, eller om eleven eventuelt har behov for et mere indgribende skole-og behandlingstilbud.

Under hele forløbet anvender vi psykologisk testning og observation, elev og forældresamtaler, pædagogisk og faglig testning, sundhedsfaglige vurderinger, journalføring, aktivitetsskemaer og evalueringsredskaber.

Kontakt

Fortuna Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Tlf: 26 43 64 97

Fortuna Østerbro
Skoleleder Andreas Boje
Tlf.: 52 13 24 10
Mail: andreasb@behandlingsskolerne.dk

Fortuna Vanløse
Skoleleder og ledende psykolog Stine Frøsig Østergaard
Tlf.: 27 28 06 57
Mail: stinef@behandlingsskolerne.dk

Fortuna Virum
Skoleleder Tobias Andersen
Tlf: 27 62 72 46
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Helle Reiselbach Madsen
Tlf.: 27 14 90 38
Mail: hellerm@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk