Velkommen til
Polaris

Vanløse, Frederiksberg

Om Polaris

Polaris er en dagbehandlingsskole for unge med psykiske lidelser som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD eller depression, samt andre udfordringer som autismespektrumforstyrrelser og adfærdsproblemer. Vores tilbud er designet til at kombinere behandling med en almindelig ungdomsoplevelse.

Vi skaber en tryg og forudsigelig skoledag for vores elever, samtidig med at vi giver dem mulighed for at tage ansvar for deres eget liv. Vores mål er at hjælpe dem med at opnå større uafhængighed, mestring og forberede dem til et selvforsørgende voksenliv. Vi stræber altid efter, at vores elever kan deltage i folkeskolens prøver i alle fag som det første skridt mod en værdifuld fremtid.

Vores
Elever

Vores elever kan have forskellige diagnoser og problematikker, og de har samtidig det til fælles, at de har store potentialer, der med den rette indsats kan føre dem stærkt på vej til det voksenliv, som de fortjener og ønsker. Alle vores elever har et ønske om social interaktion med jævnaldrende – men mange af dem oplever udfordringer med det og har behov for støtte og vejledning til at opbygge relationer.

Vi har de senere år specialiseret os i at hjælpe unge, der udover deres psykiatriske diagnoser også oplever kønsdysfori eller har en alternativ kønsidentitet.

Vores børn og unge

  • er normaltbegavede og går på 6. til 10. klassetrin
  • har psykiske lidelser som angst, skizofreniforme tilstande, personlighedsforstyrrelser, OCD og depression
  • har autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og andre problematikker som fx selvskade og spiseforstyrrelser
  • har typisk flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker
  • har et ønske om social interaktion med jævnaldrende
  • har evt. behov for støtte og vejledning til at opbygge relationer
  • har typisk flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker
  • er aktuelt ikke udadreagerende
Undervisning
Fuld fagrække til alle

Vi har høje ambitioner for vores elever og opfylder de samme krav til fag, timetal, læringsmål, elevplaner, prøver og test, som den almene folkeskole gør. Hvis eleverne går her i 9. klasse, er det vores mål at give dem en fuld afgangseksamen.

Mange elever har haft skolevægring og faglige huller før de starter hos os. Vi tilrettelægger undervisningen individuelt ud fra elevens behov og niveau, med input fra lærere, pædagoger og psykologer. Vi har små klasser med op til 8 elever, hver med en lærer og en pædagog.

Undervisningen sker i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer. Vi tilpasser vores forventninger og krav efter elevernes dagsform og løbende vurderinger, så de kan udvikle sig og opnå gode faglige resultater.

Behandling
Ledet og gennemført af psykologer

Vi anser en tillidsfuld relation mellem eleverne og den professionelle voksne som en af grundstenene for de unges trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer. Derfor er det vores vigtigste opgave at skabe meningsfulde og troværdige relationer – både mellem elev og voksen og indbyrdes mellem eleverne.

Hver elev har en behandlingsansvarlig psykolog, der samarbejder tæt med hjemmet og andre faggrupper. Eleverne har individuelle samtaler med deres psykolog, normalt hver 14. dag, men hyppigere ved behov.

Vores psykologer er tilgængelige på skolen hele dagen og er en aktiv del af hverdagen. De hjælper eleverne med at tackle personlige og sociale udfordringer, såsom koncentration, projektarbejde og sociale relationer. Vores behandling er baseret på kognitiv adfærdsterapi og inkluderer individuelle samtaler, gruppeforløb og en pædagogisk tilgang.

Vi samarbejder også tæt med psykiatrien og andre fagfolk, og deltager i netværksmøder og medicinmøder vedrørende eleverne.

Samarbejdet mellem hjem og skole er afgørende for elevens udvikling og trivsel. Vi arbejder tæt sammen med vores elevers familier og tilbyder psykoedukation og løbende vejledning. Dette sikrer en fælles forståelse af barnets psykologiske behov og behandling.

Vi inkluderer gerne bedsteforældre, søskende og støttepersoner for at støtte barnet som en helhed. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning, især til de elever og familier, der har specifikke sundhedsmæssige udfordringer.

Vi inkluderer spændende projekter og ture som en vigtig del af vores tilbud. Dette giver eleverne mulighed for at lære fra eksperter uden for klasseværelset og styrker deres selvværd.

Hvert år tilbyder vi en studietur i Danmark, som integreres i både undervisning og behandling. Dette styrker elevernes selvværd og ansvarsfølelse samt skaber stærke venskaber.

Vi tilbyder også løbende projekter, der tager højde for elevernes interesser, som parkour, japansk, selvforsvar, e-sport og ridning. Disse projekter udvikler eleverne socialt og har behandlingsmæssige mål som grænsesætning, kropsforståelse og selvstændighed.

Polaris Frederiksberg
H.C. Ørstedsvej 47
1879 Frederiksberg
Skoleleder
Konst. Rikke Grundsted
Ledende psykolog
Benedicte Hvidtfeldt Hansen
Polaris Vanløse
Floras Allè 19
2720 Vanløse
Skoleleder
Emil Therkelsen
Ledende psykolog
Lærke Ammitzbøll Bogh
Socialtilsyn 2022 Polaris Vanløse
Undervisningstilsyn 2022/2023 Polaris Vanløse
Undervisningstilsyn 2021/2022 Polaris Vanløse
Brochure om Polaris