ACTIO

Klink for psykologiske undersøgelser og behandling

ACTIO er en psykologisk udviklingsklinik med afdelinger på Frederiksberg og i Horsens.

Hos ACTIO er vores kerneopgave at stå sammen. Sammen med barnet, den unge og forældrene. Sammen om at støtte, rådgive, behandle børn, unge og forældre med aktuelle problemstillinger. Det gør vi blandt andet med:

 • Selvforståelsesforløb
 • Opkvalificerende forældresamtaler/psykoedukation
 • Screeninger
 • Psykologiske undersøgelser
 • Opkvalificerende oplæg til fagpersonale

Ventelisterne i psykiatrien er alenlange. Der er rigtig mange børn og unge som i stigende grad oplever at mistrives og som har særlige behov. Vi har mange års erfaring med støtte, terapi, rådgivning og behandling af børn og unge med psykiske udfordringer. Autisme, ADHD, angst, depression, selvskade, lavt selvværd, sociale udfordringer, sanseforstyrrelser, skolevægring, ensomhed, personlighedsforstyrrelse, kravafvisende adfærd, selektiv mutisme, PDA, berøringsangst og komorbiditet er velkendte temaer inden for vores kerneområde.

Vi hjælper børn, unge og forældre tilbage i trivsel, giver forældre de rette værktøjer til at passe på deres børn og understøtte deres børns udvikling og behandling af de psykiske udfordringer, de har. Vores mål er at øge trivslen og livskvaliteten hos den enkelte og gøre en mærkbar positiv forskel for familier.

Vi tror på, at selvforståelse går hånd i hånd med trivsel og livskvalitet, ligesom pårørendes rummelighed, forståelse af psykiske lidelser og håndtering af udfordringer går hånd i hånd med viden. Det hjælper vi børn, unge og familier med.

ACTIO samarbejder foruden familier med skoler, SFO’er, daginstitutioner og kommuner.

Har du spørgsmål eller er du nysgerrig, så ring til os på +45 88 24 77 05.

ACTIO i Horsens og Frederiksberg

Psykologiske undersøgelser, screening, selvudvikling, terapi og familiebehandling.

1) Selvforståelsesforløb:
Vi tilbyder selvforståelsesforløb for børn og unge fordi vi mener at det at forstå sig selv er den vigtigste forudsætning for at kunne arbejde med sig selv og skabe en positiv udvikling og forandring i eget liv. Når man oplever en øget selvforståelse får man oftere lettere ved at tilpasse sig krav og dermed mindske stressniveauet. Dette øger sandsynligheden for at lære nye ting samt at udvikle sig. Igennem selvforståelsesforløbet bliver du bedre i stand til at forstå dig selv og dine styrker og ressourcer.
Samtalerne varetages af en psykolog. Matchet mellem psykolog og klient bliver vurderet ud fra, hvilket indhold du ønsker for rådgivningen. Indholdet for selvforståelsesforløbet kunne f.eks. være:

 • Psykoedukation i temaerne: autisme, ADHD, angst, depression, selvskade, lavt selvværd, sociale udfordringer m.v.· Hvilken betydning har din diagnose/tilstand for dig?
 • Hvordan kommer din diagnose/tilstand til udtryk i det daglige?
 • Hvordan påvirker din diagnose/tilstand dig i hverdagen?
 • Hvilke ressourcer og styrker har du?
 • Hvilke ting og situationer kan du have svært ved?
 • Udvikling og forbedring af strategier, så du oplever øget trivsel
 • Sanseforskellighed
 • Identitet og selvbillede
 • Komorbiditet
 • Sociale sammenhænge, venner, familie, kærester
 • Seksualitet, kønsidentitet og seksuel identitet
 • Selvværd og selvtillid
 • Ensomhed og nederlagsoplevelser
 • Skolegang, uddannelse og arbejdsliv
 • Ønsker for fremtiden

Inden opstart af forløbet aftales formen for og indholdet af forløbet. Dette sker ved en for-samtale, hvor vi møder hinanden og afklarer hvorvidt et selvforståelsesforløb er noget for dig. Oftest varer en samtale mellem 30-60 minutter, men varigheden af samtalerne tilpasses altid, så de passer til barnet eller den unge.

Pris: Fra 850 kr. – 1250 kr. pr, time. Et typisk forløb vil indeholde 8 sessioner + en forsamtale.

2) Opkvalificerende forældresamtaler/ psykoedukation:

 • Vejledning til forældre ift. hvordan de bedst muligt støtter deres barn i at anvende og fastholde ny lærte strategier, og fortsætte den gode udvikling.
 • Rådgivning i forhold til at tackle de udfordringer der er i forbindelse med at have et barn med særlige vanskeligheder.
 • Psykoedukation i forhold til dit barns vanskeligheder – diagnose indsigt, hensigtsmæssige mestingsstrategier, pædagogisk tilgang, kommunikation, struktur, grænsesætning, påvirkning af pårørende (søskende, forældre, bedsteforældre, venner) m.v.
Pris: Fra 850 kr. – 1250 kr. pr. time. Vi anbefaler et samtaleforløb med en frekvens hver 14. dag i de første 3-5 mdr. Derefter kan frekvensen nedsættes, eller forløbet stoppes.

 

3) Screeninger:
Vi tilbyder screening til børn og unge, hvor der er en mistanke om at de har en autismespektrums-, AHDH-, angst eller depressionsdiagnose.
En screeningssamtale varer i alt ca. 3 timer, og første del af screeningen består af et anamnestisk interview med opklarende spørgsmål og tests. Vi udarbejder derefter en skriftlig erklæring med vores konklusion og anbefalinger, og sender denne til dig. Screeningen afsluttes med en samtale på ca. 45 minutter, hvor vi sammen gennemgår erklæringen, og du kan få svar på eventuelle spørgsmål.
Ved screening af børn foregår screeningssamtalen i udgangspunktet med forældrene. For unge og voksne foregår screeningssamtalen med vedkommende, som screeningen omhandler. Man er velkommen til at tage pårørende med, hvis dette giver tryghed.

I erklæringen vil der være en beskrivelse af den screenede person, en konklusion og anbefalinger til, hvad der vil være godt at gøre fremover. En screening er ikke diagnostisk men skal ses som en undersøgelse af, hvorvidt man skal opsøge yderligere udredning eller anden form for støtte.

Vi bruger kun spørgeskemaer og tests, som klienten har givet informeret samtykke til, og erklæringen er fortrolig og deles kun med klienten, medmindre andet er aftalt på forhånd eller aftales efterfølgende.

Pris: I alt 13.750 kr.

4) Psykologiske undersøgelser:

Vi tilbyder psykologiske undersøgelser af børn og unge. Anmodningen om en børnepsykologisk undersøgelse beror altid i en bekymring for barnets/den unges udvikling eller trivsel. Den psykologiske undersøgelse er en mere dybdegående afdækning af barnets udviklingsniveau, kognitive funktionsniveau, følelsesmæssige og sociale udviklingsniveau, aktuelle problemstillinger, og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.

Selve undersøgelsen starter med et anamnestisk interview hvor barnets/den unges opvækst gennemgås (ved mindre børn ellers ængstelige børn/unge, kan det være en fordel af forældrene deltager i denne del, for at supplere med oplysninger) dette tager typisk mellem 1-2 timer, derefter skal der beregnes ca. 2-3 timers test. Endelig udfærdiges en rapport som forældrene/rekvirenten modtager med testresultaterne, den samlede vurdering og anbefalinger i forhold til videre forløb.

Pris: 22.400 kr.-36.700 kr. afhængig af testomfang.

5) Opkvalificerende oplæg til fagpersonale (skole, SFO, daginstitution, personale på Børn og Unge forvaltning):

Oplæggene henvender sig til fagpersoner, der har erfaring med eller er i berøring med:

 • Autimesspektrumsforstyrrelse
 • Skolevægring
 • ADHD
 • Angst
 • Depression
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Familiebehandling
 • Kravafvisende adfærd
 • Selektiv mutisme – hvad er det, hvordan arbejder vi med det?
 • Belønning
 • PDA
 • Sanseforstyrrelser
 • Berøringsangst – hvordan ved vi, at vi ikke forværrer en tilstand når vi øger krav?

Oplæggene vil blive målrettet jeres behov, hvorfor hvert forløb starter med af afklarende møde med rekvirenten, for at afdække behovet, og den/de rette oplægsholdere. De vil have en praksisnært indhold, ofte med mulighed for casearbejde/sparring.

Varigheden kan variere, men ligger typisk på 2-6 timer.

Pris: 7500 kr. – 20.500 kr. inklusiv forberedelse + kørsel

Kontakt

ACTIO Horsens
Chr M Østergaardsvej 4
8700 Horsens
mettec@behandlingsskolerne.dk
88 24 77 05

ACTIO Frederiksberg
Nitivej 10, 3. sal
2000 Frederiksberg
mettec@behandlingsskolerne.dk
88 24 77 05