VISITATION

Det varierer fra kommune til kommune, hvordan visitation til dagbehandlingstilbud foregår – men et typisk forløb kan se således ud:

Kommunen indstiller eleven til et dagbehandlingstilbud

  1. Den kommunale sagsbehandler i socialforvaltningen og lokal PPR / sagspsykologen indstiller eleven til en bevilling til dagbehandlingstilbud.
  2. Sagen sendes til det kommunale visitationsudvalg. Typisk er der her repræsentanter fra både skoleforvaltningen og fra socialforvaltningen. Visitationsudvalget tager stilling til, om og hvor eleven skal henvises til.
  3. Hvis visitationsudvalget ønsker eleven indskrevet på et af Behandlingsskolernes tilbud, kontakter sagsbehandleren. Behandlingsskolerne, og elevens papirer sendes til Behandlingsskolernes visitation.

Behandlingsskolerne finder det rigtige tilbud

  1. Behandlingsskolernes visitationsudvalg vurderer, hvilket af vores forskellige undervisnings- og behandlingstilbud der er det rette for at sikre elevens trivsel og udvikling.
  2. Sagsbehandleren og forældrene deltager i et visitationsmøde på Behandlingsskolerne, hvor vi præsenterer vores undervisningsmæssige og behandlingsmæssige tilgang til den konkrete elev, det relevante skoletilbud og strukturen på skolen. På mødet er der blandt andet fokus på forældrenes oplevelse af eleven, tidligere erfaringer og forældrenes forventninger til tilbuddet.
  3. Sagsbehandleren beslutter i dialog med forældrene, om barnet skal indskrives i vores tilbud. Vi aftaler tidspunkt for opstart, og vi udarbejder en kontrakt med sagsbehandleren – alle formelle papirer skal være underskrevet af socialforvaltningen og skoleforvaltningen, før barnet kan starte på skolen. Det er sagsbehandleren, der varetager de praktiske ting omkring visitationen, herunder evt. kørselsbevilling og kontakten til skoleforvaltningen.

Eleven møder sin nye skole

  1. Inden første skoledag arrangerer vi et skolebesøg, hvor både barnet og forældrene deltager. Ved skolebesøget ser barnet og forældrene skolen, og skolelederen taler med barnet om skolen, hvilke forventninger barnet har, og hvad barnet godt kan lide og er god til.
  2. Den første skoledag er typisk kort, og barnets forældre er med på skolen.

Vi sikrer elevens trivsel og udvikling

  1. Vi følger løbende op på elevens trivsel og udvikling – både i hverdagen og ved faste opfølgningsmøder og revisitationsmøder. Vi udarbejder elevplaner og to gange årligt en behandlingsrapport. Behandlingsrapporten indeholder konkrete anbefalinger til, om eleven bør fortsætte i det nuværende tilbud, eller om eleven har gjort så store fremskridt, at eleven bør fortsætte sin udvikling i et andet og mindre indgribende tilbud. Vi sender rapporten med anbefalingerne til den lokale skoleforvaltning (PPR) og den kommunale socialforvaltning, som sammen beslutter, hvilket skoleforløb eleven tilbydes i det kommende skoleår.
  2. Vi har hele tiden fokus på, at eleven har gavn af det tilbud, eleven er indskrevet i. Hvis vi vurderer, at eleven behandlingsmæssigt har bedre gavn af et andet tilbud, så om-indskriver vi eleven. Det gør vi naturligvis kun i tæt dialog og samarbejde med socialforvaltningen.

visitationen