TILSYN

Undervisningstilsyn 2021 – Polaris Vanløse

Samlet konklusion
Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Polaris giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Undervisningen på Polaris vurderes af tilsynet at være af god kvalitet. Tilbuddet har undervisningspersonale med høj faglighed, der kommer til udtryk i bred didaktisk viden i undervisningens planlægning, gennemførsel og evaluering. I undervisningen ses god variation, anvendelse af it samt muligheder for at differentiere indholdet, så det tilpasses den enkelte elev. Tilbuddet anvender systematisk synlig læring, som en integreret del af undervisningen på tilsynsdagen.

På Polaris opleves et roligt miljø, hvor der ses god kommunikation og trygge relationer mellem elever og voksne.

Tilsynet har i indeværende skoleår haft fokus på oprettelse af elevråd og digital dannelse for elever i dagbehandling. Polaris har oprettet et elevråd, og Behandlingsskolerne har yderligere organiseret et fælles elevråd på tværs af deres dagbehandlingstilbud. Tilsynet har godkendt Polaris beskrivelse af arbejdet med elevråd og demokratisk dannelse. Tilsynet har ligeledes godkendt beskrivelsen af arbejdet med digital dannelse på Polaris.”

Undervisningstilsyn 2021 – Polaris Frederiksberg

Samlet konklusion
“På baggrund af tilsendte dokumenter, besøg på skolen samt møde med skoleledelse vurderer tilsynet, at Polaris giver et undervisningstilbud, der lever op til folkeskolelov og tilhørende bekendtgørelser.”

Socialtilsyn 2021

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer fortsat, at Polaris har fokus på at betragte elevens ressourcer og vanskeligheder i et helhedsorienteret perspektiv, samt at Polaris iværksætter de fornødne initiativer i forhold til at understøtte elevernes skolegang såvel som mentale og fysiske sundhed og trivsel. Der samarbejdes dels internt med øvrige professionelle i Behandlingsskolernes organisation og dels med eksterne aktører, med henblik på at sikre elevernes udvikling og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at Polaris i meget høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og formål. Socialtilsynet lægger vægt på, at Polaris beskriver, at der arbejdes relationelt ved, at der er fokus på at opbygge en tillidsfuld relation mellem eleven og den voksne, samt at undervisningen og behandlingen foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer. Endvidere lægger Socialtilsynet vægt på, at hver elevs undervisningsforløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i elevens behov, kompetence og faglige niveau, samt at undervisningen og behandling planlægges og tilrettelægges af lærere, pædagoger og den behandlingsansvarlige psykolog.

Socialtilsynet lægger ligeledes vægt på, at Polaris tilpasser behandlingen til de enkelte unges behov, bl.a. ved at psykologsamtaler kan foregå på forskellige måder; fx på en gåtur, en café eller i samtalerum. Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at også de indskrevne unge beskriver, at de oplever, at behandlingen tilrettelægges individuelt, og at de oplever, at de bliver inddraget i de fokuspunkter og mål, der opstilles for behandlingen.

Socialtilsynet vurderer, at Polaris understøtter, at eleverne i så høj grad som muligt indgår i sociale fællesskaber i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer, at behandlingsindsatserne på Polaris medvirker til, at eleverne opnår sociale kompetencer og selvstændighed, hvilket understøttes af individuelle sociale mål, selvstændighedstræning lokalt på skolen og i området, samt sociale og faglige aktiviteter samt rejser.

Socialtilsynet lægger desuden vægt på, at psykologbehandlingen på Polaris bl.a. har til formål at understøtte, at eleverne bliver i stand til at beherske en selvstændig tilværelse, herunder at eleverne mestrer strategier, som kan hjælpe eleverne til at indgå i fællesskaber med andre, og som skal styrke elevernes individuelle evner til at beherske eget følelsesliv, vanskeligheder såvel som ressourcer.

Socialtilsynet vurderer, at Polaris’ medarbejdere i meget høj grad besidder relevante og faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Ligesom Medarbejderne omstiller sig ved behov og tilegner sig kompetencer i forhold til opståede faglige problemstillinger (fx kønsdysfori). Behandlingen varetages af pædagoger, lærere og psykologer, og endvidere er Behandlingsskolerne organiseret med et centralt behandlingscenter, som omfatter et psykiatrisk ambulatorium, en sundhedsfaglig enhed, en udredningsenhed. Her er der ansat børnelæge, børne- og ungdomspsykiatere og sygeplejersker.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 25 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 10 ud af 10 mulige

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Polaris Vanløse
Floras Allé 19
2720 Vanløse
polaris@behandlingsskolerne.dk

Dagbehandlingsskolen Polaris Frederiksberg
Nordre Fasanvej 99
2000 Frederiksberg
polaris@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Peggy Rox
Tlf.: 60 15 43 72
Mail: peggyr@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Lærke Ammitzbøll Bogh
Tlf: 20 23 47 06
Mail: laerkebogh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk