TILSYN

Socialtilsyn 2022

Samlet konklusion

Socialtilsynet har vurderet, at ledelsen i Polaris, har relevante kompetencer i forhold til at sikre driften og udviklingen af skolen. Det er endvidere vurderet, at ledelsen understøtter medarbejderne og den behandlingsindsats som indsatserne er funderet på. Socialtilsynet vurderet, at personalegruppen er sammensat af lærere, pædagoger og psykologer med relevant uddannelse og erfaring konkret i forhold til målgruppen.
Socialtilsynet har vurderet, at Polaris systematisk udarbejder  behandlingsplaner med udgangspunkt i anbringende kommunes handleplan og handleplansmål, socialtilsynet har vurderet, at de mål og indsatser der fremgår af behandlingsplanerne har til formål at understøtte eleverne i at blive undervisningsparate. Socialtilsynet har vurderet, at skolens psykologer og elevens kontaktperson løbende inddrager eleverne og deres forældre i forbindelse med opstilling af mål og evaluering af elevens udvikling.
Undervisning og behandling er struktureret og genkendelig for eleverne. Skoledagens aktiviteter er tilrettelagt i moduler med pauser der afstemmes i forhold til elevernes aktuelle trivsel og overskud. Socialtilsynet har endvidere
vurderet, at skolens aktiviteter i dagligdagen og i forbindelse med udflugter og studieture understøtter elevernes selvstændighed og sociale kompetencer.
Skolens målgruppe er elever i udskolingen med psykisk sårbarhed grundet forskellige psykiatriske diagnoser så som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD eller depression samt autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og andre problematikker som fx selvskade og spiseforstyrrelse.

De fleste elever har en vanskelig skolegang bag sig, og skolen har derfor fokus på at bringe eleverne i trivsel med henblik på, at de kan udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang og uddannelse. Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet arbejder målrettet med at inkludere de enkelte elever i undervisningen. Socialtilsynet har dog også vurderet, at de enkelte elevers potentiale og tilstand er meget forskellig, hvilket betyder, at nogle elever kan gennemføre fuldt skema, hvorimod andre har nedsat skema.
Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, og at eleverne profiterer af indsatserne. Tilbuddet har en respektfuld og anerkendende tilgang til eleverne og deres forældre, og det er
socialtilsynet vurdering, at eleverne generelt kommer i trivsel i løbet af indslusningsfasen, hvor de har oplevet den ro, struktur, omsorg og opmærksomhed, der er i tilbuddet.
Endelig har socialtilsynet vurderet, at tilbuddets fysiske rammer samlet set imødekommer elevernes behov, idet beliggenheden og indretningen giver mulighed for, at eleverne dels kan skærmes når de har det svært og dels at
rammerne kan understøtte fællesundervisning og forskellige sociale aktiviteter. Dog har socialtilsynet opfordret tilbuddet til at arbejde med udtrykket i skolens kælder der bruges til forskellige sociale og kreative aktiviteter.
Derudover har socialtilsynet opfordret tilbuddet til at afskærme og indrette matriklens baggård og have, så eleverne ugenert kan tage ophold og lave forskellige aktiviteter i den udendørs ramme.

Undervisningstilsyn 2022 – Polaris Vanløse

Samlet konklusion
Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Polaris giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Undervisningen på Polaris vurderes af tilsynet at være af god kvalitet. Tilbuddet har undervisningspersonale med høj faglighed, der kommer til udtryk i bred didaktisk viden i undervisningens planlægning, gennemførsel og evaluering. I undervisningen ses god variation, anvendelse af it samt muligheder for at differentiere indholdet, så det tilpasses den enkelte elev. Tilbuddet anvender systematisk synlig læring, som en integreret del af undervisningen på tilsynsdagen.

På Polaris opleves et roligt miljø, hvor der ses god kommunikation og trygge relationer mellem elever og voksne.

Tilsynet har i indeværende skoleår haft fokus på oprettelse af elevråd og digital dannelse for elever i dagbehandling. Polaris har oprettet et elevråd, og Behandlingsskolerne har yderligere organiseret et fælles elevråd på tværs af deres dagbehandlingstilbud. Tilsynet har godkendt Polaris beskrivelse af arbejdet med elevråd og demokratisk dannelse. Tilsynet har ligeledes godkendt beskrivelsen af arbejdet med digital dannelse på Polaris.”

Undervisningstilsyn 2022 – Polaris Frederiksberg

Samlet konklusion
“På baggrund af tilsendte dokumenter, besøg på skolen samt møde med skoleledelse vurderer tilsynet, at Polaris giver et undervisningstilbud, der lever op til folkeskolelov og tilhørende bekendtgørelser.”

Socialtilsyn 2021

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer fortsat, at Polaris har fokus på at betragte elevens ressourcer og vanskeligheder i et helhedsorienteret perspektiv, samt at Polaris iværksætter de fornødne initiativer i forhold til at understøtte elevernes skolegang såvel som mentale og fysiske sundhed og trivsel. Der samarbejdes dels internt med øvrige professionelle i Behandlingsskolernes organisation og dels med eksterne aktører, med henblik på at sikre elevernes udvikling og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at Polaris i meget høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og formål. Socialtilsynet lægger vægt på, at Polaris beskriver, at der arbejdes relationelt ved, at der er fokus på at opbygge en tillidsfuld relation mellem eleven og den voksne, samt at undervisningen og behandlingen foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer. Endvidere lægger Socialtilsynet vægt på, at hver elevs undervisningsforløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i elevens behov, kompetence og faglige niveau, samt at undervisningen og behandling planlægges og tilrettelægges af lærere, pædagoger og den behandlingsansvarlige psykolog.

Socialtilsynet lægger ligeledes vægt på, at Polaris tilpasser behandlingen til de enkelte unges behov, bl.a. ved at psykologsamtaler kan foregå på forskellige måder; fx på en gåtur, en café eller i samtalerum. Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at også de indskrevne unge beskriver, at de oplever, at behandlingen tilrettelægges individuelt, og at de oplever, at de bliver inddraget i de fokuspunkter og mål, der opstilles for behandlingen.

Socialtilsynet vurderer, at Polaris understøtter, at eleverne i så høj grad som muligt indgår i sociale fællesskaber i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer, at behandlingsindsatserne på Polaris medvirker til, at eleverne opnår sociale kompetencer og selvstændighed, hvilket understøttes af individuelle sociale mål, selvstændighedstræning lokalt på skolen og i området, samt sociale og faglige aktiviteter samt rejser.

Socialtilsynet lægger desuden vægt på, at psykologbehandlingen på Polaris bl.a. har til formål at understøtte, at eleverne bliver i stand til at beherske en selvstændig tilværelse, herunder at eleverne mestrer strategier, som kan hjælpe eleverne til at indgå i fællesskaber med andre, og som skal styrke elevernes individuelle evner til at beherske eget følelsesliv, vanskeligheder såvel som ressourcer.

Socialtilsynet vurderer, at Polaris’ medarbejdere i meget høj grad besidder relevante og faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Ligesom Medarbejderne omstiller sig ved behov og tilegner sig kompetencer i forhold til opståede faglige problemstillinger (fx kønsdysfori). Behandlingen varetages af pædagoger, lærere og psykologer, og endvidere er Behandlingsskolerne organiseret med et centralt behandlingscenter, som omfatter et psykiatrisk ambulatorium, en sundhedsfaglig enhed, en udredningsenhed. Her er der ansat børnelæge, børne- og ungdomspsykiatere og sygeplejersker.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 25 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 10 ud af 10 mulige