Polaris

I Vanløse og på Frederiksberg

Polaris er en dagbehandlingsskole for unge, der har psykiske lidelser som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD eller depression, og som samtidig har ønske om et almindeligt ungdomsliv. Vi modtager også unge med autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og andre problematikker som fx selvskade og spiseforstyrrelser.

Typisk har vores elever flere samtidigt forekommende diagnoser problematikker. De udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres højt og gennemsyrer skoledagen.

Vi tilbyder vores elever en tryg og forudsigelig skoledag, hvor de er del af et fælles ungdomsmiljø. Samtidig ruster vi dem til livet efter dagbehandling. Det gør vi ved at give de unge agency – det vil sige medejerskab af, ansvar for og handlemuligheder i hverdagen.

Vi støtter vores elever i at opnå større uafhængighed og styring, så de gennem succesoplevelser opnår en følelse af mestring og meningsfuldhed.  

Vores mål er altid, at eleverne gør så store personlige, faglige og sociale fremskridt, at de kan gå til folkeskolens prøver i alle fag. Derfor fritager vi ikke elever fra fag eller eksaminer. En afsluttende eksamen er nemlig det første skridt mod et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.  

Download brochure om Polaris her!

 

Vores elever

Vores elever kan have forskellige diagnoser og problematikker, og de har samtidig det til fælles, at de har store potentialer, der med den rette indsats kan føre dem stærkt på vej til det voksenliv, som de fortjener og ønsker. Alle vores elever har et ønske om social interaktion med jævnaldrende – men mange af dem oplever udfordringer med det og har behov for støtte og vejledning til at opbygge relationer

Polaris’ børn og unge:
  • er normaltbegavede og går på 6. til 10. klassetrin
  • har psykiske lidelser som angst, skizofreniforme tilstande, personlighedsforstyrrelser, OCD og depression
  • har autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og andre problematikker som fx selvskade og spiseforstyrrelser
  • har typisk flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker
  • har et ønske om social interaktion med jævnaldrende
  • har evt. behov for støtte og vejledning til at opbygge relationer
  • har typisk flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker
  • er aktuelt ikke udadreagerende

Vi har de senere år specialiseret os i at hjælpe unge, der udover deres psykiatriske diagnoser også oplever kønsdysfori eller har en alternativ kønsidentitet.

Undervisning – fuld fagrække til alle

Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne og er bevidste om vores ansvar for at hjælpe eleverne bedst muligt videre i uddannelsessystemet efter deres afsluttende eksamen. Vi tilbyder undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen. Vores elever undervises af linjefagsuddannede lærere, og de går op til alle folkeskolens afgangsprøver.

Mange af vores elever har oplevet perioder med fravær på grund af skolevægring, før de starter på Polaris. Derfor er det ikke usædvanligt, at vores elever har faglige huller.

Vi tilrettelægger hver elevs undervisningsforløb særligt ud fra den enkeltes behov, kompetence og niveau. Den enkelte elevs forløb planlægges altid i samspil mellem lærer, pædagog og psykolog. Undervisningen foregår i mindre klasser med op til 8 elever. I hver klasse er der en lærer og en pædagog.

Undervisningen foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer. Samtidig ved vi, at de unges dagsform er afgørende for deres formåen. Derfor møder vi altid eleverne der, hvor de er, og afstemmer forventninger og krav ud fra vores løbende vurderinger. Det sikrer, at vores elever udvikler sig og skaber gode faglige resultater.

FRA SKOLEVÆGRING TIL SKOLEGANG
Vi tilbyder en målrettet indsats til elever, der er skolevægrende eller særligt behandlingskrævende. Vi tilbyder at starte brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og arbejder hen imod at indsluse eleven i vores skole, når eleven er klar til det.

Behandling – ledet og gennemført af psykologer

Vi anser en tillidsfuld relation mellem eleverne og den professionelle voksne som en af grundstenene for de unges trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer. Derfor er det vores vigtigste opgave at skabe meningsfulde og troværdige relationer – både mellem elev og voksen og indbyrdes mellem eleverne.

Individuelle samtaler med psykolog
Hver elev har en behandlingsansvarlig psykolog, der tilrettelægger behandlingen i tæt samarbejde med hjemmet og relevante faggrupper. Eleverne har individuelle samtaler med deres psykolog. Som udgangspunkt ligger samtalerne en gang hver 14. dag. Hvis der er behov for det, sætter vi frekvensen op – det ser vi særligt hos nystartede elever. Derudover har eleverne altid mulighed for at tage fat i deres psykolog, hvis de oplever et akut behov for en samtale.

Vores psykologer er på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved de altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

Vi hjælper blandt andet eleverne med at blive bedre til at håndtere personlige og sociale udfordringer. Det kan være at blive bedre til at koncentrere sig, indgå i projekter og danne venskaber med andre unge på skolen. Vores behandlingsarbejde er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både i vores individuelle samtaleforløb, i gruppeforløb og i vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Samtidig arbejder vi tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner og deltager i netværksmøder og medicinmøder om eleverne.

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er vigtigt, at forældre eller andre omsorgspersoner indgår i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme barnets behov. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier.

Via psykoedukation og løbende vejledning af forældrene sikrer vi en fælles forståelse af de psykologiske aspekter i forhold til barnets diagnoser og problematikker. . Vi sikrer, at forældrene kender og er trygge ved behandlingen af deres barn.

Vi inddrager også gerne bedsteforældre, søskende samt støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer oplever samtidig somatiske udfordringer. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning til de elever og familier, der har et særligt behov for det.

Projekter og ture

Skiftende projekter og ture er en væsentlig del af vores behandlingsmæssige og faglige tilbud. Derigennem stimulerer og motiverer vi eleverne med nye udfordringer og oplevelser uden for skolens vante rammer.

Vi tager jævnligt på faglige og behandlingsmæssige ture ud af huset. Vi er flittige brugere af skoletjenesterne ved kulturelle og faglige tilbud, og vi besøger museer, idrætsfaciliteter og andre læringsinstitutioner. Her får eleverne et afbræk fra klasserumsundervisningen, og de lærer fra eksperter inden for forskellige felter.

Hvert år tilbyder vi eleverne at deltage i en studietur til en storby i Europa. Vi bruger turene aktivt både i undervisningen og i behandlingen.

Turene styrker elevernes ansvarsfølelse og selvværd, og de giver eleverne store oplevelser og stærke venskaber.

Vi tilbyder løbende forskellige projekter, der tager udgangspunkt i elevernes interesser, fx parkour, japansk, selvforsvar, e-sport og rideprojekter. Projekterne udvikler eleverne socialt og har samtidig behandlingsmæssige formå som fx fokus på grænsesætning, kropsforståelse, mestring og selvstændiggørelse.

Siden 2012 har Polaris arrangeret et årligt dykkerprojekt for grupper på 4-6 elever. Projektet afsluttes med en uges dykkerlejr i udlandet. Forløbet udfordrer elevernes evne til at samarbejde, kommunikere, være fleksible og selvstændige, og det øger elevernes mestringsfølelse, selvtillid og sammenhold.

Vores fysiske rammer

Polaris består af to afdelinger: en afdeling i en stor murermestervilla i Vanløse og en afdeling i en rummelig villa på Frederiksberg.

Begge skoler er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Det giver gode rammer for et trygt og roligt ungdomsmiljø. I klasseværelserne har eleverne egne faste pladser, og der står et stort fællesbord i midten af vores rummelige, lyse klasselokaler. Hvis eleverne har brug for ro, kan de trække sig tilbage i hyggelige kroge og i vores opholdsrum, som vi også anvender til kreative aktiviteter, spil og samtaler.

Undervisningen i idræt, fysik og biologi foregår i Behandlingsskolernes fuldt udstyrede fælles faglokaler på Linde Allé i Vanløse.

Her har vi også egen svømmehal, idrætshal, fitnesslokaler, science-lokale, teknologirum med 3D-printere, adskillige værksteder og lokaler forbeholdt praktisk musiske fag.

Både i Vanløse og på Frederiksberg har vi gode transportforbindelser og grønne områder og idrætsfaciliteter i lokalområdet.

Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del af vores tilbud. Derfor serverer vi hver dag morgenmad og varm frokost i skolernes spisesale, og vores elever kan deltage i særlige forløb med aktiviteter i køkkenet.

Kontakt

Vi vil gerne hjælpe med at afklare, om Polaris er det rigtige tilbud til netop jeres behov. I er derfor meget velkomne til at kontakte os.