OM ANGST OG OCD

Angst inddeles i forskellige angsttilstande. Abnorm seperationsangst karakteriseres ved ekstrem frygt for adskillelse fra omsorgsgiver. Fobist angsttilstand forekommer når barnet er ekstremt bange for en specifik situation eller genstand. Social angst handler primært om, at barnet er overdrevent genert og bange for andres meninger, og det kan være generelt frygtsomt i selskab med fremmede mennesker. Genereliseret angsttilstand indbefatter en bekymringstendens ude af trit med virkeligheden, hvor barnet bekymrer sig om, hvad der vil ske indenfor en række forskellige områder og situationer.

OCD – obsessive compulsive disorder – er en psykisk lidelse kendetegnet ved tvangshandlinger og tvangstanker, som har et niveau der er styrrende og invaliderende for barnets liv.

Ved behandling af angst er der evidens for kognitiv adfærdsterapi. Der benyttes manualbaserede programmer som Cool Kids og Chilled udviklet af Centre for Emotionel Health på Macquarie University i Australien. Hovedprincippet ved anvendelsen af kognitiv adfærdsterapi er, at man arbejder med den mening, der tilskrives en given angstfremkaldende situation. Interventionen består i at korrigere og omstrukturere individets uhensigtsmæssige tanker og antagelser, og herved skabe bedre tilpassede følelser og adfærd samt at facilitere til øget problemløsningsevne.

Behandling af OCD er primært baseret på principperne inden for kognitiv adfærdsterapi som gennemgået ovenfor. Vi følger NICE Guidelines (2005), hvor der overordnet anbefales psykoedukation, reduktion af psykosociale belastninger, kognitiv adfærdsterapi og medikamentel behandling. Medicin bruges kun, såfremt der er tale om svær OCD, hvor der ses behandlingsresistens over for psykologisk og psykosocial behandling.

Forældrenes og miljøpersonalets støtte er afgørende, når eleven trænes i at udholde situationer, der normalt udløser tvangshandlinger, samtidig med forhindring af udførelsen. Dette vækker ofte stærk angst, som de voksne omkring eleven skal hjælpe med at håndtere. De voksne skal også støtte op om hjemmeopgaver givet af psykologen. Hjemmeopgaverne går ud på at træne responshindring og udsættelse af trang til at udføre tvangshandlinger.

OM PERSONLIGHEDFORSTYRRELSER

Behandlingen af elever med personlighedsforstyrrelser tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Udover terapi gives tilbud om psykoedukation til både elev og familie. I behandlingen bruges der ofte en bred vifte af behandlingsmæssige tiltag, herunder at eleven lærer sociale færdigheder, øget kropsfornemmelse og øget selvregulering via samtaleterapi, miljøterapi og daglige eksponeringsøvelser. Behandlingen tilrettelægges ud fra elementer baseret på Anthony Ryle og Marsha Linehan teorier og praksisretningslinier for behandling af personlighedsforstyrrelser. Behandlingsskolerne har endvidere mulighed for at tilbyde elever der kunne profitere af det en plads i vores særlige behandlingsmæssige projektforløb med fokus på mestringsfølelse.

Projektet understøtter den generelle tilgang til elevernes psykopatologi, og kan medvirke til at eleverne via projektforløbet, sammen med de andre behandlingselementer, vil opleve en øget følelse af mestring og kontrol over eget liv og følelseskontrol samt en reduktion i symptomer. Denne øgede mestringsfølelse vurderes at være en betydende faktor ikke bare for elevernes aktuelle psykiske habitus, men også som motiverende faktor i deres fortsatte behandling af deres psykopatologi.

Derudover kan der tilbydes eleven gruppeterapi med særligt fokus på selvregulering og følelseshåndtering. Behandlingsskolerne tilbyder også familierne støtte, familiebehandling og mulighed for deltagelse i forældregrupper styret af skolens psykologer.

OM SKIZOFRENIFORME TILSTANDE OG PSYKOSER

Skizofrene sindslidelser kendetegnes almindeligvis ved fundamentale og karakteristiske forstyrrelser af tænkning og perception og af inadækvat og affladet affekt. Bevidsthed og kognitiv kapacitet er sædvanligvis bevaret.

Behandlingsskolerne følger sundhedsstyrelsens referenceprogram for skizofreni, og vi har et nært behandlingsmæssigt samarbejde med Bispebjerg Hospital samt holder os løbende opdaterede vedrørende den nyeste forskning på området via publicerede undersøgelser.

Vi arbejder ud fra den kognitive referenceramme der i første omgang fokuserer på at give eleven redskaberne til at håndtere sine hallucinatoriske oplevelser og vrangforestillinger. Det kræver dybdegående kendskab til psykoseområdet at planlægge og udføre behandlingen af disse elever. Denne gruppe elever er ofte periodisk suicidale eller selvskadende, så vurdering og behandling af disse problematikker er altid en del af ansvaret for psykologen.

Behandlingen af elever med skizofreniforme tilstande tager udgangspunkt i en individuel tilrettelagt behandlingsplan. Behandlingen baseres primært på kognitiv adfærdsterapi samt tilbud om psykoedukation til både elev og familie. Der indgår endvidere i behandlingen en bred vifte af behandlingsmæssige tiltag ud over den kognitive adfærdsterapi, der er baseret på behandlingsplanen, eleven lærer bl.a. social færdigheder, øget kropsfornemmelse og øget selvregulering via miljøterapien og daglige eksponeringsøvelser. Derudover tilbydes eleven både gruppeterapi i form af ART eller mindfulness. Behandlingsskolerne tilbyder endvidere familierne støtte, familiebehandling og deltagelse i forældregrupper styret af skolens psykologer.

Der er i behandlingen af skizofreniforme tilstande altid en stor opmærksomhed på behandling af komorbide lidelser, oftest angst og OCD samt nødvendigheden af en adækvat medicinsk behandling og kontinuerlig regulering af samme.