TILSYN

undervisningstilsyn 2022/2023

Samlet konklusion
Vi finder overordnet, at dagbehandlingstilbuddet giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser

socialtilsyn 2022

Samlet konklusion
Socialforvaltningen i Københavns Kommune har gennemført to behandlingsmæssige tilsyn – et anmeldt og et uanmeldt besøg – med Barometeret. Tilsynet er sket med afsæt i kommunens kravspecifikation for dagbehandlingsområdet og skal sikre at tilbuddets indhold lever op til de gældende indholdsmæssige krav i denne.
Den overordnede bedømmelse for Barometeret er, at tilbuddet samlet set har fra et tilfredsstillende til et yderst tilfredsstillende fagligt niveau og dermed lever op til indholdet i kravspecifikationen.

Socialtilsyn 2021

Samlet konklusion
“Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført tilsynsbesøg på dagsbehandlingstilbuddet Barometeret den 26. maj 2021, som en tilkøbsaftale indgået med Københavns Kommune.

Socialtilsynets vurderinger og bedømmelser tager udgangspunkt udvalgte kriterier i Lov om Socialtilsyns Kvalitetsmodel. Kriterier er udvalgt i samarbejde med Københavns Kommune.

I forbindelse med tilsynsbesøget på Barometeret har Socialtilsynet modtaget skriftligt materiale og dokumentation vedrørende Behandlingsskolernes indsatser, organisering og kompetencer generelt, og derudover har Socialtilsynet modtaget dokumentation knyttet konkret til Barometeret. Socialtilsynet har interviewet Behandlingsskolernes ledelse og behandlingsansvarlige, og på Barometeret har Socialtilsynet interviewet den daglige ledelse, medarbejdere og elever. Socialtilsynet har ligeledes deltaget i undervisning, fælles frokost og har foretaget observationer af praksis på Barometeret.

Barometeret er et skole- og dagbehandlingstilbud til elever med nedsat kognitivt funktionsniveau og yderligere psykiske diagnoser og problematikker. Barometeret modtager elever, som udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling vægtes højt. Barometeret er beliggende centralt på Islands Brygge.

Socialtilsynet vurderer, at Barometeret drives af en fagligt kompetent ledelse, samt at undervisningen, den pædagogiske indsats og behandlingen varetages af medarbejdere med relevante faglige og relationelle kompetencer. Barometeret ledes af en behandlingsansvarlig psykolog og en læreruddannet skoleleder. Medarbejderne er overvejende pædagoger og lærere, mens der også er en sundhedsplejerske.

I hver klasse er der maksimalt seks elever. I udskolingen er der max. 8 elever, og i alle klasser en normering på én voksen til halvanden elever. Eleverne tilbydes fuld fagrække og fuldt timeantal. Undervisningen og behandlingen tilrettelægges individuelt og justeres løbende under supervision og behandlingskonferencer.

På Barometeret arbejdes der kognitivt miljøterapeutisk og med udgangspunkt i en behandlingsplan for hver elev, der justeres halvårligt. Forskudt halvårligt samles der op på indsatsen i en behandlingsrapport.

Barometeret samarbejder med behandlingscenteret i organisationen, hvor der er tilknyttet sygeplejersker, børnelæge og børne- og ungdomspsykiatere. Eleverne har ligeledes mulighed for at blive tilset/udredt i udredningsenheden, som ligeledes er forankret i behandlingscenteret.

På Barometeret har sundhedsplejersken fokus på elevernes fysiske sundhed og trivsel, og sundhedsplejersken støtter elevernes forældre i at styrke elevernes sundhed, efter behov.

Eleverne på Barometeret trives, og der ses positive resultater for behandlingen, både lokalt på Barometeret og på Behandlingsskolerne generelt. Der ses et fokus på at styrke elevernes selvstændighed og sociale kompetencer, hvilket gøres gennem individuelt tilrettelagte aktiviteter på skolen og gennem ture ud af huset.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 25 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Barometeret giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Tilsynsførende har oplevet et dagbehandlinsgtilbud, som tilrettelægger og gennemfører undervisningen via en legende tilgang. Tilbuddet tilrettelægger ligeledes dele af undervisningen gennem aktiviteter ude af huset, hvilket tilgodeser målgruppens behov for varieret og praksisnær undervisning.

I det pædagogiske miljø har tilsynet set tydelig rammesatte belønningssystemer samt gode relationer mellem voksne og børn