Barometeret

På Islands Brygge

Barometret er en dagbehandlingsskole for sårbare børn og unge med et nedsat kognitivt funktionsniveau samt andre psykiatriske diagnoser som fx autisme. Elevernes vanskeligheder gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres højt.

I tæt samarbejde med vores elevers familier udvikler vi eleverne både fagligt, personligt og socialt, så de bliver så selvhjulpne som muligt. Vi skaber miljøer, som den enkelte kan trives i på trods af sine vanskeligheder. Vores elever skal føle sig trygge ved at komme i skole og lære at være en del af et fællesskab.

Vi tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og samtidig behandler vi den enkelte elevs personlige udfordringer og udvikler elevens sociale færdigheder.

Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores mål er altid, at eleverne på sigt kan trives i et mindre indgribende tilbud. For elever i 9. og 10 klasse er målet at tage enkelte prøver i folkeskolens afgangseksaminer.

Ledelsen på Barometeret består af en skoleleder og en ledende psykolog. Vi følger de nationale retningslinjer, som er udstukket af Sundhedstyrelsen, og vi prioriterer altid den enkelte elevs individuelle behov for behandling over øvrige strukturer og krav.

Download brochure om Barometeret her!

Vores elever

Vores elever har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem på vej til et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Barometerets børn og unge

 • kan indskrives fra 0. til 10. klassetrin
 • har et nedsat kognitivt funktionsniveau
 • har særdeles komplekse psykiatriske problematikker
 • har typisk flere samtidig fremkommende diagnoser og problematikker
 • har typisk en særlig sårbarhed og er udfordrede på deres sanseapparat
 • har forstyrrelser i deres tilknytningsmønstre, og har brug for ekstra støtte til at danne relationer
 • har nedsat selvværd og selvtillid
 • har behov for et særlig tilrettelagt skoletilbud
 • profiterer af en høj grad af voksenstøtte gennem hele skoledagen
 • profiterer af små klassemiljøer og en høj grad af afskærmning

Undervisning – fuld fagrække til alle

På Barometeret opfylder vi de samme krav til fag, timetal, læringsmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som almene folkeskoler gør. Vi tilbyder undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen, og vores elever undervises primært af linjefagsuddannede lærere eller lærere med undervisningskompetence i faget.

Undervisningen foregår i mindre klasser med højst otte elever, og vi har høje ambitioner på vores elevers vegne. For at sikre, at vores elever skaber gode faglige resultater, tilrettelægger vores lærere og psykologer hver elevs undervisningsforløb ud fra den enkeltes individuelle behov, kompetence og niveau. Vi har en høj normering af medarbejdere, som alle har stor erfaring med elevernes problematikker.

Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at tage på ture til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver gode oplevelser og mulighed for træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

Fra skolevægring til skolegang
Vi tilbyder en målrettet indsats til elever, der er skolevægrende eller særligt behandlingskrævende. Vi tilbyder at starte brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og højere normering i mindre, afskærmede grupper. Indsatsen skal visiteres særskilt og er ikke en del af det almindelige skoletilbud.

Behandling – ledet og gennemført af psykologer

Barometeret tilbyder en integreret indsats bestående af undervisning, socialpædagogik og behandling. Behandlingen omfatter både en pædagogisk og en psykologisk indsats. Vores elever har en særlig psykisk sårbarhed, og tryghed og forudsigelighed er derfor nødvendigt, for at de kan trives og udvikle sig fagligt. Derfor vægter vi en tillidsfuld relation mellem vores elever og de professionelle voksne.

Vi styrker evnen til at lære
Hver elev har en behandlingsansvarlig psykolog, som leder og gennemfører den enkelte elevs behandling i tæt samarbejde med pædagoger, lærere og evt. tilknyttet sundhedspersonale. Vi styrker elevernes evne til at lære og giver dem værktøjer og strategier, som øger deres selvværd, tro på egne evner og mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Vores psykologer arbejder tæt sammen med elevernes familierne for løbende at afstemme elevernes behandlingsmål. Derudover har de elever, der er i stand til det, individuelle samtaler med deres behandlingsansvarlige psykolog. Vores psykologer er på skolen hele dagen og er en del af hverdagen. På den måde ved de altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Psykologerne er i tæt dialog med lærere og pædagoger og vejleder dem løbende i forhold til arbejdet med de enkelte elever. Samtidig arbejder vi tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner, og vi deltager i netværksmøder om eleverne.

Den pædagogiske behandlingsindsats består af daglig træning af sociale færdigheder. Almen daglig livsførelse (ADL) er en vigtig del af elevernes skoledag på Barometeret. Det omfatter forskellige trin i alt fra indkøb, madlavning, tøjvask, egen hygiejne mm. Pædagogerne styrker elevernes færdigheder ved brug af praktiske øvelser og ved hjælp af udvalgte pædagogiske redskaber. Sideløbende arbejder vi med elevernes egen regulering, kropsbevidsthed og sansebearbejdning.

Målrettede gruppeforløb
Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever, dels til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering eller forældrestrategier. Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Behandlingen består af:

 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • individuelle samtaleforløb med de elever, der er i stand til det
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • supervision og vejledning af med

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er vigtigt, at forældre eller andre omsorgspersoner indgår i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme barnets behov. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier.

Via psykoedukation og løbende vejledning af forældrene sikrer vi en fælles forståelse af de psykologiske aspekter i forhold til barnets diagnoser og problematikker.

Vi sikrer, at forældrene kender og er trygge ved behandlingen af deres barn. Vi inddrager også gerne bedsteforældre, søskende samt støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer oplever samtidig somatiske udfordringer. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning til de elever og familier, der har et særligt behov for det.

Vores fysiske rammer

Barometeret ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og Amager Fælled med store grønne arealer.

Skolen er indrettet specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Vi har både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov.

I klasselokalerne har eleverne egne faste pladser med skrivebord og kontorstol, et blødt siddeområde og et stort fællesbord i midten af lokalet. Klasselokalerne er lyse og indbydende med nye møbler og grønne planter. Skærmvægge rammer elevernes pladser ind.

Udover klasselokalerne er der opholdsrum og steder hvor eleverne kan trække sig tilbage, hvis de ønsker ro fra klassen, eller hvis der skal ske aktiviteter uden for klasselokalet som fx krea, spil eller samtaler. Derudover har vi et særligt sanselokale, hvor vi arbejder med sansestimulering og regulering.

I vores kantine serverer vi hver dag en sund og varm frokost, ligesom vi tilbyder morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og fælles måltider som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet.

Kontakt

Vi vil gerne hjælpe med at afklare, om Barometeret er det rigtige tilbud til netop jeres behov. I er derfor meget velkomne til at kontakte os.