Fortuna

I Vanløse, Stenløse, Virum og på Østerbro

Fortuna er en dagbehandlingsskole for børn og unge med særdeles komplekse psykiske problematikker. Vi optager elever på alle klassetrin. Før eleverne kommer til Fortuna, har det typisk været vanskeligt at finde det rette skoletilbud, og nogle elever har igennem længere tid ikke været i skole.

Derfor har vi fokus på så hurtigt som muligt at give vores elever en succesoplevelse med at gå i skole. Det gør vi ved at tilpasse de sociale og skolefaglige rammer til den enkelte elev, og vi inkluderer eleven i undervisningen og i det sociale på den enkelte elevs præmisser. Samtidig behandler vi elevens personlige og sociale udfordringer.

Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores mål er altid, at vores elever gør så store personlige, faglige og sociale fremskridt, at de på sigt kan trives i et mindre indgribende tilbud. For vores udskolingselever er målet, at de går til folkeskolens prøver i alle fag.

Ledelsen på Fortuna-skolerne består af en skoleleder og en ledende psykolog. Vi følger de nationale retningslinjer, som er udstukket af Sundhedstyrelsen, og vi prioriterer altid den enkelte elevs individuelle behov for behandling over øvrige strukturer og krav.

Download brochure om Fortuna Virum her!
Download brochure om Fortuna Vanløse her!
Download brochure om Fortuna Stenløse her!
Download brochure om Fortuna Østerbro her!

 

 

Vores elever

Fortunas børn og unge

 • børn og unge fra 0. til 10. Klassetrin med særdeles komplekse psykiske problematikker
 • har typisk flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker
 • har behov for høj grad af voksenstøtte igennem skoledagen
 • har behov for små klassemiljøer og høj grad af afskærmning
 • har behov for et særligt tilrettelagt skoletilbud
 • har typisk været i et eller flere andre specialtilbud, før de kommer til os
 • er evt. skolevægrende: nogle har været 100 % skolevægrende i flere år, andre har været delvist skolevægrende i måneder
 • har evt. været dag- eller døgnindlagt i psykiatrien, før eleven kom til os
 • har evt. et forløb i psykiatrien, mens eleven går hos os, enten genudredning eller medicinsk behandling

Selvom vores elever kan have de samme diagnoser, er de forskellige og har forskellige behov. Men fælles for vores elever er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til en stabil skolegang og et værdifuldt voksen.

Undervisning – fuld fagrække til alle

På Fortuna opfylder vi de samme krav til fag, timetal, læringsmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som almene folkeskoler gør. Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne. Derfor tilbyder vi undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen, og vores elever undervises af linjefagsuddannede lærere. For at sikre, at vores elever skaber gode faglige resultater, tilrettelægger vores lærere og psykologer hver elevs undervisningsforløb ud fra den enkeltes individuelle behov, kompetence og niveau.

Små fællesskaber og tæt støtte
Samtidig lægger vi vægt på, at hverdagen afspejler en normal skoledag, da det skal være tydeligt for eleven, hvilke krav der stilles til eleverne i forbindelse med en almindelig skoledag. Undervisningen foregår så vidt muligt i fællesskab med andre elever. Vores klasser er små med højst 9 elever per klasse, typisk klassestørrelse er dog kun 5-6 elever. Vi har en høj normering af voksne, som alle har stor erfaring med elevernes problematikker. Det giver mulighed for tæt voksenstøtte. Hvis den enkelte elev har behov for det, afskærmer vi eleven enten i klasselokalet eller i andre af skolens lokaler.

Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at tage på ture til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver gode oplevelser og mulighed for træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

Vores mål er altid, at vores elever gør så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til et mindre indgribende tilbud, eller at de kan gå til folkeskolens prøver med gode resultater.

Behandling – ledet og gennemført af psykologer

Vi vægter en tillidsfuld relation mellem vores elever og de professionelle voksne, fordi vi ser denne relation som en af grundstenene for vores elevers trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer. Derfor er det afgørende for elevens positive udvikling, at vi skaber meningsfulde relationer.

Fast, behandlingsansvarlig psykolog
På Fortuna har hver elev en fast, behandlingsansvarlig psykolog. Psykologen leder og gennemfører i tæt samarbejde med pædagoger, lærere og evt. tilknyttet sundhedspersonale den enkelte elevs behandling. I behandlingen fokuserer vi på at styrke elevernes evne til at lære og på at give dem værktøjer og strategier, som giver dem selvværd, tro på egne evner og mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Som del af behandlingen har eleverne individuelle samtaler med deres behandlingsansvarlige psykolog. Vi hjælper vores elever med at blive bedre til at håndtere deres individuelle udfordringer. Det kan eksempelvis være at komme i skole, være i offentlige rum, være sammen med andre, blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i lege eller danne venskaber med andre elever på skolen.

Vi arbejder således med små mål og gennemfører psykologiske evalueringer hver 14. dag. På den måde får eleven tydeligt øje på sin udvikling, og samtidig sikrer vi, at vi løbende kan justere vores tilgang til eleven.

Vores psykologer er på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved de altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Psykologerne er i tæt dialog med lærere og pædagoger og vejleder dem løbende i forhold til arbejdet med de enkelte elever. Samtidig arbejder vi tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner, og vi deltager i netværksmøder om eleverne.

Målrettede gruppeforløb
Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever, dels til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering (Agresseion Replacement Training, ART) eller forældrestrategier.

Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Behandlingen består af:

 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • psykologisk supervision og vejledning af lærere og pædagoger miljøterapi

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er vigtigt, at forældre eller andre omsorgspersoner indgår i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme barnets behov. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier.

Via psykoedukation og løbende vejledning af forældrene sikrer vi en fælles forståelse af de psykologiske aspekter i forhold til barnets diagnoser og problematikker.

Vi sikrer, at forældrene kender og er trygge ved behandlingen af deres barn. Vi inddrager også gerne bedsteforældre, søskende samt støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer oplever samtidig somatiske udfordringer. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning til de elever og familier, der har et særligt behov for det.

Vores fysiske rammer

Fortuna Stenøse
Fortuna Stenløse ligger på Skolevej i Stenløse tæt på både grønne omgivelser og offentlig transport. På skolen har vi gode idrætsfaciliteter, og vi har et skønt udeareal med en stor legeplads.

De fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Derfor er vores lokaler indrettet specielt til vores elever: Vi har små rum, mindre og større klasselokaler, åbne rum til fællesskab samt hjørner til individuel fordybelse. Vi justerer løbende skolens indretning med blik for den aktuelle elevgruppes særlige behov. Derudover har vi eget træningslokale, science lokale samt lokaler til håndværk og design.

Fortuna Vanløse
Fortuna Vanløse ligger på Linde Allé med gode transportforbindelser og med grønne områder ved Damhussøen lige i nærheden. Vi har fuldt udstyrede faglokaler, egen svømmehal, idrætshal, fitnesslokale, science-lokale, teknologirum med 3D-printere, værksteder og lokaler forbeholdt praktisk musiske fag. Ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer, og klassen har iPads til brug i undervisningen.

I elevrummene har eleverne egne faste pladser og adgang til gode fællesrum. Behandling og undervisning foregår både i fællesrum og i elevrummene, alt afhængig af hvad den enkelte elev formår at indgå i. Vi har både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Og vi justerer løbende rammerne med blik for vores aktuelle elevers særlige behov.

Fortuna Virum
De fysiske omgivelser har vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Fortuna Virum ligger på Virumgårdsvej tæt på både grønne omgivelser og offentlig transport.

Vi har gode idrætsfaciliteter og egen legeplads. Klasselokalerne er lyse og rummelige, og derudover har eleverne både åbne rum til fællesskab og mindre rum til individuel fordybelse. Derudover har vi et lokale til billedkunst samt natur og teknologi, et styrketræningsrum, en indendørs boldbane. Indretningen tager højde for den aktuelle elevgruppes særlige behov.

Fortuna Østerbro
De fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Derfor er vores lokaler indrettet specielt til vores elever: Vi har små rum, mindre og større klasselokaler, åbne rum til fællesskab samt hjørner til individuel fordybelse. Vi justerer løbende skolens indretning med blik for den aktuelle elevgruppes særlige behov. Det kan fx være afskærmede lokaler med kuglestol, timetimer og piktogrammer for at imødekomme elevernes individuelle behov.

Derudover har vi en lille biograf, en skolegård med fodboldbane, basketballnet, ansegynge og områder til brug ved læringsaktiviteter, hvori der indgår bevægelse.

Sund kost og ernæring er en naturlig del af vores undervisnings- og behandlingstilbud. Vi serverer hver dag en sund og varm frokost til eleverne, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi tilbyder også madkundskab og andre aktiviteter i køkkenet.

Kontakt

Vi vil gerne hjælpe med at afklare, om Fortuna er det rigtige tilbud til netop jeres behov. I er derfor meget velkomne til at kontakte os.