Fleksible indsatser

Fleksible og skræddersyede indsatser og forløb

I Center for Skolevægring tilbydes rådgivning og vejledning og behandling og undervisning til børn, unge og deres familier, fra tidlige forebyggende indsatser til mere indsgraden ændrer sig og mere eller mindre indgribende foranstaltninger bliver relevante, uden at der skiftes aktør, da vi tilbyder indsatser på hele indsatstrappen. 

Indsatser og forløb planlægges i et samarbejde mellem Center for Skolevægring, rekvirent af indsatsen og netværket omkring barn/ung og familie og koordineres og målrettes med baggrund i den enkeltes behov.

Vores medarbejdere

Alle vores medarbejdere er uddannet til arbejdet med børn og unge, og specialiseret i forhold
til forskellige typer af problemstillinger, således, at vi altid kan tilbyde det bedste match i
den enkelte sag.


Forløbene skræddersyes og målrettes altid den enkeltes behov

I forløbet sættes en fælles retning ud fra handleplan og de individuelle behov, og herudfra arbejdes med specifikke terapeutiske, psykologiske og pædagogiske tilgange og metoder.

Forløbene skræddersyes og målrettes altid den enkeltes behov. Fx kan en indsats være indeholdt både psykolog, sygeplejerske, familiebehandling og pædagogisk konsulent og lærer.

For information om indsatser klik her.

Familiebehandling

Interventionerne henvender sig til familier, hvor børn i familien af forskellige årsager udviser tegn på mistrivsel. Det er nærmest altid muligt at identificere de bagvedliggende årsager og problematikker, og ud fra dette etablere et familieterapeutisk forløb med rådgivning og vejledning for at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling. I familierne ses ofte et behov for rådgivning og sparring og et behov for at få støtte til at bryde uhensigtsmæssige mønstre, som kan være indgroet over længere eller kortere tid. Afhængigt af årsagerne og den enkelte familie og barns/den unges situation, kan det give mening med forskellige typer af indsatser.  Vi indgår i det familieterapeutiske felt ud fra en systemisk narrativ forståelse og med en anerkendende tilgang til familierne, hvorfor en samarbejdende familieterapeutisk metode er vores afsæt. Familierne vejledes og støttes til at arbejde med mål, hvor den samarbejdende familiebehandling anviser muligheder frem for begrænsninger.  

Kontaktperson

Forløbet sig til børn og unge, der af forskellige årsager viser tegn på skolevægring i forskellige grader, mistrivsel, manglende udvikling, adfærdsvanskeligheder, ensomhed, har psykiatriske diagnoser etc. Det er nærmest altid muligt at identificere de bagvedliggende årsager til mistrivslen, og derefter arbejde med at påvirke årsagerne til glæde for barnets/den unges udvikling og trivsel.  Problematikkerne kan være forskellige og eksempelvis vanskeligheder og udfordringer i relation til en anderledes kognitiv profil eller psykiatrisk diagnose, ensomhed, social isolation, problemadfærd og konfliktsøgende adfærd, sociale forhold i hjemmet m.m. Vi er særligt specialiserede i at arbejde med børn og unge med skolevægring og/eller isolation, fra mild til massiv grad.

I kontaktpersonsforløbet tager vi afsæt i at en god relationsdannelse kan skabe rum for en tryg udviklingsproces. Vi tager barnet/den unge i hånden og støtter gennem personlige og sociale læringsprocesser med det formål at give barnet/den unge en tro på, at de kan blive aktører i eget liv. I kontaktpersonsforløbet går vi samarbejdende ind og støtter den enkelte med en anerkendende og relationel tilgang, for herved at kunne etablere et skabe et trygt og tillidsfuld rum. Vi agerer støttepersoner, der i hverdagen kan hjælpe med råd, vejledninger og strategier til at få skabt et meningsfuldt liv med trivsel og mestring i højsæde.

Undervisning: Skoleflex / skolestøtte

Skolestøtte, skoleflex, skoleflex plus og tilbageslusningsflex.

Skoleindsatser indeholder målrettet special- og socialpædagogisk behandling ud fra den enkelte elevs behov. Vi har i Center for Skolevægring flere års erfaring med at varetage Skoleflex-indsatser, og vi evaluerer og udvikler løbende på vores tilbud. Indsatserne kan skræddersys til den enkelte elevs behov, hertil match med relevante faggrupper. I valget af Center for Skolevægrings Skoleindsatser er det derfor skolen, forvaltningen og Center for Skolevægring der skræddersyer indsatsen ud fra en individuel og konkret vurdering. Vi står gerne til rådighed for en kvalificeret vurdering og anbefaling, inden en aftale indgås, og vi lægger vægt på en grundig visitationsproces for at sikre et målrettet arbejde til gavn for barnet/den unge.

Det overordnede mål for indsatserne er, at barnet/den unge trygt bliver inkluderet i almenskolen, og samtidig tilegner sig strategier til fremadrettet at kunne trives i skolen både fagligt og socialt. Center for Skolevægring tager udgangspunkt i den enkelte, og hjælper både hjemmet og skolen med at understøtte trivslen i almen skolen.

Center for Skolevægrings læringskonsulenter kan samtidig være behjælpelige over for lærerteamet omkring planlægning af undervisningen og specialpædagogiske og didaktiske tilgange både individuelt og i grupper. Læringskonsulenterne kan også bidrage med alternativt undervisningsmateriale og alternative metoder, som passer til den enkelte elevs læringsstil og kognitive profil. Læringskonsulenten vil også kunne bistå med supervision til lærerteamet, hvor vi har god erfaring med fx STAFET modellen som er en effektiv, enkel og konkret model der er let at anvende i praksis.

Den socialfaglige indsats tager afsæt i elevens behov, rettet mod at eleven kan styrke sine strategier og handlemønstre til at deltage i det inkluderende fællesskab, både i skole og fritid. Fokus for den sociale del af indsatsen kan være mestringsstrategier, social tænkning og træning, hjælp til morgenrutiner, støtte til socialkontakt i fritiden, praktikforløb mm., og indsatsen tager udgangspunkt i en handleplan.

Center for Skolevægring kan yde støtte andre steder end på skolen, såfremt der er behov for det i en overgang. Det kan særligt være i opstartsfasen, hvor barnet/den unge måske har været skolevægrende eller haft et højt skolefravær. Vi er under hele forløbet i tæt kontakt med hjemmet og netværk om barnets/den unges faglige og sociale trivsel.

Center for Skolevægrings medarbejdere kan være til rådighed på en anden måde end klasseteamet, eksempelvis telefonisk, også på skæve tidspunkter. Vi går desuden ind og støtter i brugen af aula, til gavn for skole, forældre og elev. Vi ved, at tryghed, trivsel og positive oplevelser giver større chancer for, at barnet kan præstere godt både fagligt og socialt, og derved styrker motivationen for videre uddannelse i fremtiden.

Indsatserne kan sammensættes, skræddersyes og målrettes til den enkeltes behov, hvor skole, myndighedssagsbehandler og visitation i Center for Skolevægring sammensætter indsatsen som den giver mening. Det er muligt at tilvælge familiebehandling i indsatsen, uden ekstra beregning ligesom pædagogisk og læreruddannet personale kan fordeles/vælges og matches. Det er også muligt at konvertere timer til ferieaktiviteter, selvforståelsesforløb etc.

I forløbet kan indgå ferieaktiviteter i dele af skolernes ferie, som en del af indsatsen, planlagt ved visitation.

 

Miljøterapeutisk behandling og sociale fællesskaber

Mange børn og unge, der af forskellige årsager har svært ved at begå sig socialt, har lavt selvværd, er ensomme, udviser tegn på mistrivsel og/eller har uhensigtsmæssig adfærd. Dette kan være ledsagende til skolevægring. Som en del af behandlingen arbejder vi eksponerende i mindre grupper med jævnaldrende om samtaler og aktiviteter, som motiverer til deltagelse i fællesskaber.

Vi bruger udover fællesskabet i vores planlagte aktiviteter også individuelle og gruppe baserede samtaler, som ramme og arena for det pædagogiske udviklingsarbejde, hvor vi har fokus på sociale strategier, affekt- og adfærdsregulering som egen-mestring. Vi har samarbejde med barnets/den unges skole, hvor vi har løbende samtaler og møder med fokus på erfaringsudveksling, fælles strategier om den enkeltes udvikling og trivsel socialt såvel som fagligt. Der er desuden løbende kommunikation med familien, hvor vi kan rådgive og udvikle strategier i fællesskab med og i forhold til familiens ønsker og behov. Vi samarbejder deslige med andre relevante samarbejdspartnere, som kan være fx fritidshjem/ klubpædagoger, fritidsinteressenter og lign. Dette varetages ligeledes af kontaktpædagogen som er gennemgående i hele forløbet. 

Selvforståelsesforløb

Hos Center for Skolevægring tilbyder vi selvforståelsesforløb til børn og unge (6–18 år) som har behov for at opnå indsigt i deres egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd.

I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes personlighedsprofil og blive mere opmærksomme på styrker og svagheder, og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Formålet med forløbet er at udvikle og nuancere personens forståelse af egne tanker, handlinger og følelser og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige mestringsstrategier. Den øgede selvindsigt og de tillærte færdigheder vil kunne støtte udviklingen af et bedre selvværd og den generelle trivsel, hvor personen lærer om egen sårbarhed, evt. diagnoseforståelse, egen-opmærksomhed etc. Den specifikke tilgang vil afhænge af den konkrete problematik.

Her arbejder vi konkret med almindelige hverdagsproblematikker, hvor formålet er at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner. Vi vil typisk komme omkring regulering af følelsesmæssige tilstande, styrker/svagheder, sensitivitet og sårbarhed, familie og venskaber, diagnoser, skole, planlægning, stress, søvn, hverdagsstrategier, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc.

Forløbet vil være tilrettet den enkeltes individuelle behov og sommetider inddrages forældrene eller andre ressourcepersoner, i opstarten og løbende i processen, efter aftale. Undervejs udarbejdes diverse materialer, med det formål at barnet/den unge kan tage opdagelsen og læringen med sig hjem eller i skole, og anvende de opnåede strategier hvor det er relevant.

 

KONTAKT

Center for skolevægring
Linde Alle 53
2720 Vanløse
88638819

Leder af Center for skolevægring:
Monica Lindberg

monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Center for skolevægring:
Jonas Wolthers

jonasw@behandlingsskolerne.dk

Visitationschef:
Iben Friis-Hansen

Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk