TILSYN

Socialtilsyn 2021

Samlet konklusion
Socialtilsynet vurderer, at der på begge skoler arbejdes kombineret med undervisning, pædagogik og behandling. Der arbejdes miljøterapeutisk, og af tilsynet fremgår det, at indsatsen til hver enkelt elev tilrettelægges med afsæt i den enkelte elevs ressourcer og udviklingspotentialer. Undervisningen er målstyret og tilrettelægges af psykologer og lærere, og indsatsen er karakteriseret ved, at eleverne er inddelt i klasser på 6-9 elever, til hvilken der er knyttet to faste pædagoger, som er gennemgående hele skoledagen.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at begge skoler drives kompetent af en tværgående ledelse af alle Behandlingsskolerne og en daglig ledelse på skolerne bestående af en læreruddannet skoleleder og en autoriseret behandlingsansvarlig psykolog. Derudover er der overvejende ansat pædagoger, lærere og psykologer.
Socialtilsynet vurderer, at ledelse såvel som medarbejdere besidder relevante uddannelsesmæssige og personlige kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov, tilbuddets metoder og tilgange.

Eleverne på skolerne beretter om, at de trives i meget høj grad, og at der er gode og støttende voksne omkring dem. Eleverne på Fyrtårnet og Karlsvognen bliver inddraget i beslutninger omkring dem selv, og der ydes fra skolernes side en synlig indsats for at inddrage eleverne i både opstilling og evaluering af de mål, der arbejdes med omkring eleverne.

Socialtilsynet vurderer, at der på Fyrtårnet og Karlsvognen arbejdes med elevernes selvstændighed og sociale kompetencer gennem socialtræning, hvor eleverne styrkes i egenomsorg, sociale færdigheder og selvstændiggøres gennem forskellige aktiviteter, hvor de lærer, hvordan de skal klare sig selv.

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed & trivsel - 25 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2020/21

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Karlsvognen giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Jeg finder, at den observerede undervisning samlet set har været af en god kvalitet, og jeg har ikke som sådan kunne observeres en egentlig kvalitetsforskel i undervisningen mellem det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Dette underbygger tilsynets konklusioner.

Langt de fleste undervisningslektioner læses af en lærer med undervisningskompetence i det pågældende fag, og dette gør sig også i praksis gældende på både det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at dette forhold er afgørende for, at undervisningen generelt har en høj faglig kvalitet. Tilsynet har dog en anbefaling til selve undervisningens længde og struktur – se i anbefalinger nedenfor.

Jeg vurderer desuden, at det tværkollegiale samarbejde mellem lærere og pædagoger/miljøterapeuter fremstår fremragende.

Jeg finder, at undervisningskulturen på Karlsvognen generelt har været tydelig og god på tilsynene, og at eleverne på Karlsvognen har fremstået glade for deres skole. Enkelte elever har i løbet af tilsynsbesøgene kontaktet mig for at ”klage” over deres lærere, pædagoger eller lign., men dette har været på en humoristisk facon, der tydeligt afslørede en god relation mellem eleverne og deres primære personale.
Der er i denne forbindelse observeret en respektfuld sprogbrug elever og personalet imellem på tilsynene.

Det er nyt og positivt, at der er kommet et elevråd på skolen, der sikrer elevmed-indflydelse, og at skolen deltager i skolevalg 2021.
Det er tilsynets vurdering, at undervisningstilbuddet på Karlsvognen fremstår ganske solidt og kompetent til målgruppen.

Tilsynet vurderer dog også, at klasselokalernes pædagogiske indretning og computerpolitik bør evalueres, se nedenfor.

Tilsynet har dog ingen anmærkninger.”

Brandsyn 2020

Konklusion
Brandsynet gav ikke anledning bemærkninger.

Øvrige forhold:
“Der er en rigtig god brand kultur på skolen, fortsæt det flotte arbejde.”

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Karlsvognen
Leifsgade 33, 3. og 4. sal
2300 København S

Skoleleder Camilla Reinholdt
Mail: camillac@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Laura Jensby
Mail: lauraj@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk