TILSYN

Socialtilsyn 2021

Samlet konklusion
Socialtilsynet vurderer, at der på begge skoler arbejdes kombineret med undervisning, pædagogik og behandling. Der arbejdes miljøterapeutisk, og af tilsynet fremgår det, at indsatsen til hver enkelt elev tilrettelægges med afsæt i den enkelte elevs ressourcer og udviklingspotentialer. Undervisningen er målstyret og tilrettelægges af psykologer og lærere, og indsatsen er karakteriseret ved, at eleverne er inddelt i klasser på 6-9 elever, til hvilken der er knyttet to faste pædagoger, som er gennemgående hele skoledagen.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at begge skoler drives kompetent af en tværgående ledelse af alle Behandlingsskolerne og en daglig ledelse på skolerne bestående af en læreruddannet skoleleder og en autoriseret behandlingsansvarlig psykolog. Derudover er der overvejende ansat pædagoger, lærere og psykologer.
Socialtilsynet vurderer, at ledelse såvel som medarbejdere besidder relevante uddannelsesmæssige og personlige kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov, tilbuddets metoder og tilgange.

Eleverne på skolerne beretter om, at de trives i meget høj grad, og at der er gode og støttende voksne omkring dem. Eleverne på Fyrtårnet og Karlsvognen bliver inddraget i beslutninger omkring dem selv, og der ydes fra skolernes side en synlig indsats for at inddrage eleverne i både opstilling og evaluering af de mål, der arbejdes med omkring eleverne.

Socialtilsynet vurderer, at der på Fyrtårnet og Karlsvognen arbejdes med elevernes selvstændighed og sociale kompetencer gennem socialtræning, hvor eleverne styrkes i egenomsorg, sociale færdigheder og selvstændiggøres gennem forskellige aktiviteter, hvor de lærer, hvordan de skal klare sig selv.

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder og resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 25 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2020

Samlet konklusion

“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Fyrtårnet giver et undervisningstilbud, der fuldt ud følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Jeg finder, at den observerede undervisning har været af høj faglig kvalitet, og der har ikke kunnet skelnes en kvalitetsforskel mellem det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Dette forhold bekræfter tilsynets vurderinger.

Jeg finder, at undervisningsledelsen generelt har været tydelig og god, og at klassepædagogerne fremstår bade nærværende og elevunderstøttende i undervisningssituationerne.

Eleverne på Fyrtårnet har på begge tilsynsdage været trygge i deres udtryk, og jeg vurderer, at de virker vante i deres tilgang til undervisningen, og den måde den udføres på under tilsynsbesøgene.
Der observeres en respektfuld sprogbrug elever og personalet imellem.

Jeg finder, at der i forhold til tidligere år er sket en klar bedring i det overordnede skolemiljø, idet der bemærkes en større grad af ro i selve undervisningen, observeres få eller ingen konflikter eleverne imellem, og ses en meget høj undervisnings- kompetencedækning i de fag der undervises i. Der er ansat flere lærere (antallet er gået op fra 7 til 10 lærere fra sidste skoleår), og dette betyder, at flere lektioner læ­ses af en faglærer end sidste år.

Jeg finder, at der udbydes nogle relevante og spændende valgfag pa Fyrtårnet, og at samarbejdet med Dansk Skoleskak rummer et godt potentiale. Det er også nyt, at der er kommet et elevråd pa skolen der sikrer elevmedindflydelse, og at skolen deltager i skolevalg 2021.

Jeg finder det desuden positivt, at antallet af magtanvendelser på Fyrtårnet er ble­vet sænket markant de sidste to år.

Det er tilsynets vurdering, at undervisningstilbuddet pa Fyrtårnet fremstår solidt og kompetent til målgruppen.”

Brandsyn 2020

Konklusion
Brandsynet gav ikke anledning bemærkninger.

Øvrige forhold:
“Der er en rigtig god brand kultur på skolen, fortsæt det flotte arbejde.”

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Skoleleder Bjørn Messell
Mail: bjoernm@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Laura Jensby
Mail: lauraj@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk