Fyrtårnet

I Vanløse

Fyrtårnet er en dagbehandlingsskole for normaltbegavede børn og unge med vanskeligheder inden for autismespektret. Derudover har eleverne sidediagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres højt.

Vi tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og samtidig behandler vi den enkelte elevs personlige udfordringer og udvikler elevens sociale færdigheder. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores mål er altid, at vores elever gør så store personlige, faglige og sociale fremskridt, at de kan vende tilbage til et mindre indgribende tilbud, til den almene folkeskole eller at de kan gå til folkeskolens prøver med gode resultater.

Ledelsen på Fyrtårnet består af en skoleleder og en ledende psykolog. Vi følger de nationale retningslinjer, som er udstukket af Sundhedstyrelsen, og vi prioriterer altid den enkelte elevs individuelle behov for behandling over øvrige strukturer og krav.

Download brochure om Fyrtårnet her!

Vores elever

Vores elever har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem på vej til et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Eleverne kan indskrives på alle klassetrin. Nogle elever kommer til Fyrtårnet som første skoletilbud, mens andre elever kommer for at gennemføre et enkelt eller afsluttende skoleår.

Fyrtårnets børn og unge

 • går på 0. til 10. klassetrin
 • er normaltbegavede
 • har vanskeligheder inden for autismespektret
 • har evt. ADHD, oppositionel adfærdsforstyrrelse, angst, spiseforstyrrelse, OCD eller PTSD
 • kan være udadreagerende
 • kan være selvskadende
 • har behov for en individuel og skræddersyet behandlingsindsats
 • trives bedst i et miljøterapeutisk tilbud, hvor rammer, relationer og interventioner understøtter elevens udvikling
 • har behov for, at skole, hjem og andre aktører samarbejder tæt

Undervisning – fuld fagrække til alle

På Fyrtårnet opfylder vi de samme krav til fag, timetal, læringsmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som almene folkeskoler gør. Vi tilbyder undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen, og vores elever undervises primært af linjefagsuddannede lærere eller lærere med undervisningskompetence i faget.

Små klasser og høj normering
Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne. For at sikre, at vores elever skaber gode faglige resultater, tilrettelægger vores lærere og psykologer hver elevs undervisningsforløb ud fra den enkeltes individuelle behov, kompetence og niveau. Undervisningen foregår i mindre klasser på omkring 8 elever.

Vi har en høj normering af medarbejdere, der alle har stor erfaring med elevernes problematikker. I udskolingen øger vi klassestørrelsen for at forberede vores elever på de krav og rammer, der vil møde eleverne i livet efter skolegangen på Fyrtårnet.

Social træning i trygge rammer
Undervisningen foregår i forudsigelige rammer. Vi arbejder blandt andet med et belønningssystem, hvor vi gør det tydeligt for eleverne, hvad vi ønsker, og hvordan deres handlinger opfattes og kan påvirke andre.

Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at tage på ture til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver gode oplevelser og mulighed for træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

Fra skolevægring til skolegang
Vi tilbyder en målrettet indsats til elever, der er skolevægrende. Vi tilbyder at starte brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og højere normering i mindre, afskærmede grupper. Indsatsen kan visiteres særskilt.

Behandling – ledet og gennemført af psykologer

Vi vægter en tillidsfuld relation mellem vores elever og de professionelle voksne, fordi vi ser denne relation som en af grundstenene for vores elevers trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer.

Individuelle psykologsamtaler
På Fyrtårnet har hver elev en behandlingsansvarlig psykolog. Psykologen leder
og gennemfører i tæt samarbejde med pædagoger, lærere og evt. tilknyttet sundhedspersonale den enkelte elevs behandling. I behandlingen fokuserer vi på at styrke elevernes evne til at lære og på at give dem værktøjer og strategier, som giver dem selvværd, tro på egne evner og mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Som del af behandlingen har eleverne individuelle samtaler med deres behandlingsansvarlige psykolog. Vores psykologer er nemlig på skolen hele dagen og er en del af hverdagen. På den måde ved de altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Psykologerne er i tæt dialog med lærere og pædagoger og vejleder dem løbende i forhold til arbejdet med de enkelte elever. Samtidig arbejder vi tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner, og vi deltager i netværksmøder om eleverne.

Målrettede gruppeforløb
Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering eller forældrestrategier.

Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Behandlingen består af:

 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • supervision og vejledning af medarbejdere

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er vigtigt, at forældre eller andre omsorgspersoner indgår i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme barnets behov. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier.

Via psykoedukation og løbende vejledning af forældrene sikrer vi en fælles forståelse af de psykologiske aspekter i forhold til barnets diagnoser og problematikker.

Vi sikrer, at forældrene kender og er trygge ved behandlingen af deres barn. Vi inddrager også gerne bedsteforældre, søskende samt støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer oplever samtidig somatiske udfordringer. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning til de elever og familier, der har et særligt behov for det.

Vores fysiske rammer

Fyrtårnet ligger i Vanløse med gode transportforbindelser og med grønne områder ved Damhussøen lige i nærheden. Vi har gode idrætsfaciliteter, legeplads og egen svømmehal på skolen. Derudover har vi faglokaler til alle naturvidenskabelige fag, fitnesslokale, teknologirum med 3D-printere, værksteder og lokaler forbeholdt praktisk musiske fag. Ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer.

I klasseværelserne har eleverne egne faste pladser, og der står et stort fællesbord i midten.

Vores skolemiljøer afspejler elevernes alder, udviklingstrin og interesser. Vi har åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Og vi justerer løbende rammerne med blik for vores aktuelle elevers særlige behov.

Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del af vores tilbud. Derfor serverer
vi hver dag en sund og varm frokost i vores kantine, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Derudover kan vores elever deltage i særlige forløb med aktiviteter i køkkenet.

Kontakt

Vi vil gerne hjælpe med at afklare, om Fyrtårnet er det rigtige tilbud til netop jeres behov. I er derfor meget velkomne til at kontakte os.