Behandlingsskolerne Horsens

Behandlingsskolerne Horsens er en dagbehandlingsskole for børn og unge med vanskeligheder, der rækker udover det, der ses hos jævnaldrende i folkeskoler eller på specialskoler. Vi tilbyder specialundervisning med integreret behandling til elever, der udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud.

Vi sikrer, at hver enkelt elev modtager den nødvendige støtte til at sikre elevens trivsel og udvikling både fagligt og socialt. Det gør vi i tæt samarbejde med elevens familie og eleven selv.

Vores mål er altid, at vores elever gør så store personlige, faglige og sociale fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til folkeskolens prøver i alle fag.

Download brochure om Behandlingsskolerne Horsens her!

Vores elever

Vores elever har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til det voksenliv, som de ønsker og fortjener.

Vi tilbyder skolegang og varetager undervisningspligten for elever med både milde, moderate og svære psykiske vanskeligheder. Vi optager elever fra 0. til 10. klassetrin.

Tilbuddet til den enkelte elev er altid målrettet elevens individuelle udfordringer og aktuelle behov – om det er 1:1-undervisning i eget lokale eller integration i et klassemiljø.

Behandlingsskolerne er Danmarks førende udbyder af specialtilbud og tilbyder professionel behandling og undervisning af elever, der:

 • vægrer sig mod at gå i skole eller har angst
 • er psykisk sårbare med særlige behov
 • har manglende opmærksomhedsregulering eller koncentrationsbesvær
 • udviser hyperaktiv adfærd (ADHD, ADD)
 • har udfordringer inden for autismespekteret
 • har nedsatte eksekutive funktioner
 • har indlæringsvanskeligheder
 • har nedsat forståelse af social praksis eller adfærdsforstyrrelse
 • har nedsat impulskontrol eller aggressionsforvaltning
 • udviser oppositionel og kravafvisende adfærd
 • er særligt velbegavede

Fra skolevægring til skolegang

Vi tilbyder en målrettet indsats til elever, der er skolevægrende eller særligt behandlingskrævende. Vi tilbyder at starte brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og højere normering i mindre, afskærmede grupper. Indsatsen skal visiteres særskilt og er ikke en del af det almindelige skoletilbud. Indsatsen kan ydes enten med eller uden, at vi samtidig varetager undervisningspligten.

Backspin – ved tidlig skolevægring
I vores skolevægringstilbud Backspin, hvor vi samarbejder med elevens skoletilbud, tilbyder vi en række forebyggende indsatser efter servicelovens §11 og §52 og folkeskolelovens §20.

Vi tilbyder støtte i skoletilbud, støtte til tilbageslusning i skolen, familiebehandling eller pædagogisk praktisk støtte i hjemmet, selvforståelsesforløb samt kontaktpersoner enten individuelt eller som gruppeforløb. Læs mere på www.backspin.dk

Vendepunktet – ved moderat eller svær skolevægring
I vores skolevægringstilbud Vendepunktet, hvor vi varetager undervisningspligten, tilbyder vi skolevægringsforløb efter Servicelovens §52 og Folkeskolelovens §20. Indsatsen kan vælges separat eller som del af en bevilget dagbehandlingsindsats.

Undervisning – fuld fagrække til alle

Vi er bevidste om vores ansvar for at hjælpe eleverne bedst muligt videre i uddannelsessystemet, og vi har høje ambitioner på vores elevers vegne. Derfor tilbyder vi undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen, og vores elever undervises primært af linjefagsuddannede lærere eller lærere med undervisningskompetence i faget.

Undervisningen foregår i mindre klasser med op til 8 elever. Hverdagen er struktureret og forudsigelig, og i hver klasse er der både lærere og pædagoger.

Vi tilrettelægger forløbene individuelt
Vores psykologer, lærere og pædagoger tilrettelægger hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt ud fra den enkeltes behov, kompetence og niveau. Mange af vores elever har oplevet perioder med fravær på grund af skolevægring, før de starter hos os.

Derfor er det ikke usædvanligt, at vores elever har faglige huller. Vi griber eleverne rent fagligt der, hvor de er, og vi underviser differentieret ud fra den enkeltes niveau og forudsætninger. Elever, der pga. deres udfordringer i en periode ikke kan møde i skole, tilbyder vi onlineundervisning.

Vi møder altid eleverne der, hvor de er, og afstemmer løbende vores forventninger og krav i forhold til elevens dagsform. Den tilgang sikrer, at vores elever kan udvikle sig personligt og opnå gode faglige resultater.

Målet er, at vores elever vender tilbage til den almene folkeskole. For afgangselever er målet, at de består folkeskolens prøver med gode resultater

Behandling – ledet og gennemført af psykologer

Hos os har hver elev en fast, behandlingsansvarlig psykolog. Psykologen leder og gennemfører i tæt samarbejde med pædagoger og lærere den enkelte elevs behandling. I behandlingen fokuserer vi på at styrke elevernes evne til at lære og på at give dem værktøjer og strategier, som giver dem selvværd, tro på egne evner og mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Løbende dialog med psykolog
Som del af behandlingen har eleverne individuelle samtaler med deres behandlingsansvarlige psykolog – som udgangspunkt en gang hver 14. dag. Hvis der er behov for det, sætter vi frekvensen op.

Eleverne har derudover altid mulighed for at tage fat i deres faste, behandlingsansvarlige psykolog, hvis de oplever et akut behov for en samtale. Vores psykologer er en del af elevernes hverdag på skolen. På den måde ved de altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

Psykologerne er i tæt dialog med lærere og pædagoger og vejleder dem løbende i forhold til arbejdet med de enkelte elever. Samtidig arbejder vi tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner, og vi deltager i medicinmøder og netværksmøder om eleverne.

Behandlingen består af:

 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • supervision og vejledning af medarbejdere
 • miljøterapi

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er vigtigt, at forældre eller andre omsorgspersoner indgår i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme barnets behov. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier.

Vi involverer familien
Via psykoedukation og løbende vejledning af forældrene sikrer vi en fælles forståelse af de psykologiske aspekter i forhold til barnets diagnoser og problematikker.

Vi sikrer, at forældrene kender og er trygge ved behandlingen af deres barn. Vi inddrager også gerne bedsteforældre, søskende samt støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som helhed.

Vi sikrer helheden
Mange børn og unge med psykiske udfordringer oplever samtidig somatiske udfordringer. Behandlingsskolernes sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning til de elever og familier, der har et særligt behov for det.

Vi har fokus på elevens sundhed

For at sikre, at eleven ikke har somatiske udfordringer, der spænder ben for elevens læring, udvikling og trivsel, håndterer vi ved behov også somatiske udfordringer. Det gør vi, uden at eleven skal ud af sine kendte og trygge rammer på skolen.

Umiddelbart efter indskrivning tilbyder vi eleven en grundig somatisk undersøgelse, som vi efter individuel vurdering følger op med målrettede forløb. Ved behov henviser vi eleven til vores fast tilknyttede børnelæge.

De af vores elever og familier, der har brug for særlig støtte i forbindelse med medicinsk behandling af eleven, tilbyder vi at varetage behandlingsansvaret. Samtidig følger Behandlingsskolernes syge- og sundheds­plejersker løbende de elever, der har et særligt behov for opfølgning og støtte.

Vores fysiske rammer

Behandlingsskolerne Horsens ligger på Chr. M. Østergaards Vej 4 i det nordlige Horsens tæt på offentlig transport. Vi har godt 1000 m2 lyse og rummelige undervisningslokaler af høj kvalitet. Vi har klasseværelser og faglokaler. Undervisningen i idræt og fysik gennemfører vi i lokaler på Langmarkskolen, der ligger 10 minutters gang fra behandlingsskolen. Skolen ligger tæt på stranden, hvor vi går ture, og vi benytter en lokal hal til idræt.

Om morgenen tilbyder vi vores elever en let morgenmad, og i løbet af dagen får de frugt og snacks. Derudover tilbydes alle elever en varm frokost som del af vores faste frokostordning.

Vores lokaler er afskærmet fra resten af matriklen, men naboskabet med forskellige dele af det lokale erhvervsliv og lokalsamfundet i Horsens er gavnligt for udviklingen af vores elever, fordi vores elever trods deres udfordringer skal lære at indgå i samfundet.

Kontakt

Vi vil gerne hjælpe med at afklare, om Behandlingsskolerne Horsens er det rigtige tilbud til netop jeres behov. I er derfor meget velkomne til at kontakte os.