TILSYN

tilsynsrapport 2023


tilsynsrapport 2022/2023

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Pilen giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Undervisningstilsyn 2022

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Pilen giver et undervisningstilbud, der
følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.
Tilsynet finder, at den observerede undervisning samlet set har været af en
udmærket kvalitet, og at der ikke har kunne observeres en særlig diskrepans

Socialtilsyn 2021

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og driften af Kompasset og Pilen fortsat understøttes af en fagligt kompetent daglig ledelse, samt en tværgående og central ledelse af Behandlingsskolerne, som medvirker til at sikre faglighed såvel som opfyldelse af formål og forpligtelser overfor henvisende myndighed og borgere, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og støtter den daglige ledelse.

Desuden ses der på Kompasset og Pilen et lavt sygefravær, få fratrædelser, der alle kan begrundes i en tilpasning af medarbejdergruppen i forhold til nye vilkår efter krav i udbudsrunde, hvor skolerne skal matche et kategori 2 tilbud.
Socialtilsynet vurderer, at Kompassets og Pilens medarbejdere har relevante uddannelsesmæssige forudsætninger for at arbejde med tilbuddets målgruppe, tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets formål om at arbejde helhedsorienteret med hver enkelt elev, understøttes af, at der er ansat faguddannede lærere, psykologer og pædagoger, og at eleverne har adgang til psykiater, børnelæge, sygeplejersker og sundhedsplejersker internt i Behandlingsskolernes regi.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Kompasset og Pilen anvender relevante tilgange og metoder, som imødekommer elevernes behov. Dagbehandlingen foregår i et samspil mellem pædagogik, undervisning og psykologisk behandling, mens der samtidig i meget høj grad er fokus på at inddrage og samarbejde med elevernes netværk og familier, hvilket har til formål at understøtte en succesfuld behandlingsmæssig indsats til den enkelte elev.

Socialtilsynet vurderer, at Kompassets og Pilens viden om elevernes fysiske og mentale sundhed og trivsel modsvarer elevernes behov, hvilket understøttes af de forskellige faglige kompetencer, der er repræsenteret lokalt på Kompasset og på Pilen, men også af skolernes tilknytning til Behandlingsskolernes sundhedsfaglige enhed.

Socialtilsynet vurderer også, at eleverne på skolerne trives og føler sig anerkendt, og eleverne fremhæver, at der er gode voksne omkring dem, og at de føler, at de voksne forstår deres behov.

Socialtilsynet vurderer, at Kompasset og Pilen styrker eleverne i at indgå i sociale relationer og at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at begge skoler har fokus på at etablere kontakt mellem eleverne og fritidstilbud i det omgivende samfund, fx gennem praktikker, introduktion til sportsklubber og/eller støtte til at få fritidsjobs.

Socialtilsynet vurderer, at skolerne tilbyder relevant, individuelt tilrettelagt undervisning. Socialtilsynet vurderer, at Kompasset og Pilen tilbyder eleverne fuld fagrække og ugeskema, og at skolernes elever ligeledes tilbydes undervisning under mere alternative rammer, fx i naturen, på et museum, på den ugentlige aktivitetsdag og lign. Socialtilsynet vurdere desuden, at Kompasset og Pilen begge er karakteriseret ved i meget høj grad at have fokus på at styrke samarbejdet og dialogen med elevernes forældre, fordi det anses for at være en væsentlig forudsætning for, at arbejdet med eleven kan lykkes.

Kompasset er centralt beliggende i Vanløse og Pilen på Islandsbrygge, hvilket medvirker til, at eleverne har let adgang til offentlige transportmidler, indkøb og grønne områder.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 23 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 8 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2021

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Pilen giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Jeg finder, at den observerede undervisning samlet set har været af en udmærket kvalitet, men at der har kunne observeres en diskrepans mellem rammerne for undervisningen mellem det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Dette skyldes primært den fysiske uro, der gjorde sig gældende i anden halvdel af det uanmeldte tilsyn.

Jeg vurderer dog, at de samlede observationer giver et godt samlet billede af hvor­dan hverdagen og undervisningen også kan være på Pilen, hvor målgruppen kan være endog meget udfordret i forhold til at indgå i en fast skoleramme.

Jeg finder det positivt, at Pilens elever følger et fuldt skema i næsten alle tilfælde, og at der generelt er et positivt undervisningsklima på skolen.

Pilens lærere viser på tilsynene/ at de er i stand til at udøve en anerkendende og medinddragende klasserumsledelse, og i en del tilfælde er godt i stand til at læse elevernes behov for aktivitetsskift i undervisningen.

Pilen lever op til kravene om 80% undervisning forestået af lærere med undervis­ningskompetence i det pågældende fag.

Pilen har enkle fysiske rammer og fællesarealer, og disse vurderes at være fine i forhold til målgruppens adfærd.

Der observeres minimale forstyrrelse af undervisningen fra eleverne egne compu­tere1 hvilket vurderes positivt.

Der ses dog en markant forskel på udskolingen og mellemtrinnet i førstnævntes fa­vør i forhold til at kunne holde den gode ro og det pæne/professionelle sprog mel­lem personale og elever -og også mellem eleverne indbyrdes.”