Pilen

På Islands Brygge

Pilen er er en dagbehandlingsskole for normaltbegavede børn og unge med ADHD. Derudover har eleverne sidediagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres højt og gennemsyrer skoledagen.

Vi tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og samtidig behandler vi den enkelte elevs personlige udfordringer og udvikler elevens sociale færdigheder. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores mål er altid, at vores elever gør så store personlige, faglige og sociale fremkridt, at de kan vende tilbage til et mindre indgribende tilbud, til den almene folkeskole, eller at de kan gå til folkeskolens prøver med gode resultater.

Ledelsen på Pilen består af en skoleleder og en ledende psykolog. Vi følger de nationale retningslinjer, som er udstukket af Sundhedstyrelsen, og vi prioriterer altid den enkelte elevs individuelle behov for behandling over øvrige strukturer og krav.

Download brochure om Pilen her!

Vores elever

Vores elever har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til det voksenliv, som de ønsker og fortjener. Pilen optager elever på 0. til 10. klassetrin.

Vi optager også børn og unge, der endnu ikke er udredt, og elever uden diagnoser, hvis skolens undervisning og behandling af andre årsager kan være udviklende for den enkelte elev.

Fra skolevægring til skolegang
Vi tilbyder en målrettet indsats til elever, der er skolevægrende eller særligt behandlingskrævende. Vi tilbyder at starte brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og højere normering i mindre, afskærmede grupper. Indsatsen skal visiteres særskilt og er ikke en del af det almindelige skoletilbud.

Pilen henvender sig i særlig grad til børn og unge, der:

 • er normaltbegavede med ADHD og har sideproblematikker
 • har en opmærksomhedsforstyrrelse
 • har en udviklingsforstyrrelse
 • har ringe impulskontrol
 • udviser oppositionel og kravafvisende adfærd
 • har en nedsat forståelse for, hvordan man agerer i sociale sammenhænge
 • profiterer af tydelig struktur og tæt voksenguidning

Undervisning – fuld fagrække til alle

På Pilen opfylder vi de samme krav til fag, timetal, læringsmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som almene folkeskoler gør. Vi tilbyder undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen, og vores elever undervises primært af linjefagsuddannede lærere eller lærere med undervisningskompetence i faget.

Vi er ambitiøse
Undervisningen foregår i mindre klasser med højst ni elever. Vi har en høj normering af medarbejdere med 2-3 lærere og pædagoger pr. klasse afhængig af klassens størrelse og elevernes behov. Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne, og for at sikre, at vores elever skaber gode faglige resultater, tilrettelægger vores lærere og psykologer hver elevs undervisningsforløb ud fra den enkeltes individuelle behov, kompetence og niveau.

Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at tage på ture til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver gode oplevelser og mulighed for træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

For overvægtige elever har vi desuden et særligt tilbud i form af forløbet Move-it, hvor eleven i en periode deltager i ekstra fysisk træning og får en individuel kostplan. Samtidig støtter og rådgiver vi forældrene i omlægning til elevens sundere livsstil.

Behandling – ledet og gennemført af psykologer

Vi vægter en tillidsfuld relation mellem vores elever og de professionelle voksne, fordi vi ser denne relation som en af grundstenene for vores elevers trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer.

Individuelle psykologsamtaler
På Pilen har hver elev en behandlingsansvarlig psykolog. Psykologen leder og gennemfører i tæt samarbejde med pædagoger, lærere og evt. tilknyttet sundhedspersonale den enkelte elevs behandling. I behandlingen fokuserer vi på at styrke elevens evne til at lære og på at give eleven værktøjer og strategier, som styrker selvværd, tro på egne evner og mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Som del af behandlingen har eleven individuelle samtaler med sin behandlingsansvarlige psykolog. Vores psykologer er på skolen hele dagen og er en del af hverdagen. På den måde ved de altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Psykologerne er i tæt dialog med lærere og pædagoger og vejleder dem løbende i forhold til arbejdet med den enkelte elev. Samtidig arbejder vi tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner, og vi deltager i netværksmøder om eleven.

Målrettede gruppeforløb
Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever, dels til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering (Agresseion Replacement Training, ART) eller forældrestrategier.

Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Behandlingen består af:

 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • supervision og vejledning af medarbejdere

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er vigtigt, at forældre eller andre omsorgspersoner indgår i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme elevens behov. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier.

Via psykoedukation og løbende vejledning af forældrene sikrer vi en fælles forståelse af de psykologiske aspekter i forhold til elevens diagnoser og problematikker.

Vi sikrer, at forældrene kender og er trygge ved behandlingen af deres barn. Vi inddrager også gerne bedsteforældre, søskende samt støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer oplever samtidig somatiske udfordringer. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning til de elever og familier, der har et særligt behov for det.

Vores fysiske rammer

Pilen ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og Amager Fælled med store grønne arealer.

Skolen er indrettet specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Vi har både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov.

I klasselokalerne har eleverne egne faste pladser med skrivebord og kontorstol, et blødt siddeområde og et stort fællesbord i midten af lokalet. Klasselokalerne er lyse og indbydende med nye møbler og grønne planter.

Skærmvægge rammer elevernes pladser ind. Udover klasselokalerne er der opholdsrum og steder, hvor eleverne kan trække sig tilbage, hvis de ønsker ro fra klassen, eller hvis der skal ske aktiviteter uden for klasselokalet som fx krea, spil eller samtaler. Derudover har vi et særligt sanselokale, hvor vi arbejder med sansestimulering og regulering.

I vores kantine serverer vi hver dag en sund og varm frokost, ligesom vi tilbyder morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og fælles måltider som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet.

Kontakt

Vi vil gerne hjælpe med at afklare, om Pilen er det rigtige tilbud til netop jeres behov. I er derfor meget velkomne til at kontakte os.