TILSYN

Københavns Kommune skal på en række forskellige parametre gennemføre tilsynsbesøg på alle institutioner i kommunen. Dette gælder naturligvis også Dagbehandlingsskolen Kompasset. I det følgende har opsummeret de samlede konklusioner fra de sidste nye rapporter indenfor områderne:

  • Socialt tilsyn
  • Undervisningstilsyn
  • Arbejdstilsyn
  • Fødevaretilsyn

Download tilsynsrapport

UNDERVISNINGStilsyn 27. februar 2023

Konklusion
Jeg finder, at Kompasset på tilsynsdagen viser er meget højt og overmiddel elevfremmøde for området dagbehandling, hvilket er meget positivt. Kompasset har ingen elever i reduceret skema, hvilket underbygger dette forhold. Kompasset har et stort fokus på elevfravær, der underbygges af ugentlige fraværsdata, og dette se at virke i praksis.

socialtilsyn 2023

Konklusion
Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen på Kompasset, har relevante kompetencer i forhold til drift og udvikling.
Medarbejdergruppen, der er sammensat af lærere og pædagoger med relevant uddannelse og erfaring konkret i forhold til målgruppen, fremstår kompetente og velreflekterende og opleves af eleverne som imødekommende og
hjælpsomme.
Socialtilsynet har vurderet, at Kompasset arbejder systematisk med udgangspunkt i elevens behandlingsplan, der har til formål at gøre eleverne undervisningsparate. Behandlingsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i
elevernes kommunale handleplaner. Endvidere er det socialtilsynets vurdering, at Kompasset løbende inddrager eleverne og deres forældre i skolens hverdag såvel som i evaluering og justering af elevernes mål.
Det er socialtilsynets vurdering, at skoledagen fremstår struktureret og genkendelig for eleverne. Skoledagens aktiviteter er tilrettelagt i korte intervaller, og alle aktiviteter har til formål at understøtte elevernes selvstændighed og sociale kompetencer.

Socialtilsyn 2022

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og driften af Kompasset og Pilen fortsat understøttes af en fagligt kompetent daglig ledelse, samt en tværgående og central ledelse af Behandlingsskolerne, som medvirker til at sikre faglighed såvel som opfyldelse af formål og forpligtelser overfor henvisende myndighed og borgere, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og støtter den daglige ledelse.

Desuden ses der på Kompasset og Pilen et lavt sygefravær, få fratrædelser, der alle kan begrundes i en tilpasning af medarbejdergruppen i forhold til nye vilkår efter krav i udbudsrunde, hvor skolerne skal matche et kategori 2 tilbud.
Socialtilsynet vurderer, at Kompassets og Pilens medarbejdere har relevante uddannelsesmæssige forudsætninger for at arbejde med tilbuddets målgruppe, tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets formål om at arbejde helhedsorienteret med hver enkelt elev, understøttes af, at der er ansat faguddannede lærere, psykologer og pædagoger, og at eleverne har adgang til psykiater, børnelæge, sygeplejersker og sundhedsplejersker internt i Behandlingsskolernes regi.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Kompasset og Pilen anvender relevante tilgange og metoder, som imødekommer elevernes behov. Dagbehandlingen foregår i et samspil mellem pædagogik, undervisning og psykologisk behandling, mens der samtidig i meget høj grad er fokus på at inddrage og samarbejde med elevernes netværk og familier, hvilket har til formål at understøtte en succesfuld behandlingsmæssig indsats til den enkelte elev.

Socialtilsynet vurderer, at Kompassets og Pilens viden om elevernes fysiske og mentale sundhed og trivsel modsvarer elevernes behov, hvilket understøttes af de forskellige faglige kompetencer, der er repræsenteret lokalt på Kompasset og på Pilen, men også af skolernes tilknytning til Behandlingsskolernes sundhedsfaglige enhed.

Socialtilsynet vurderer også, at eleverne på skolerne trives og føler sig anerkendt, og eleverne fremhæver, at der er gode voksne omkring dem, og at de føler, at de voksne forstår deres behov.

Socialtilsynet vurderer, at Kompasset og Pilen styrker eleverne i at indgå i sociale relationer og at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at begge skoler har fokus på at etablere kontakt mellem eleverne og fritidstilbud i det omgivende samfund, fx gennem praktikker, introduktion til sportsklubber og/eller støtte til at få fritidsjobs.

Socialtilsynet vurderer, at skolerne tilbyder relevant, individuelt tilrettelagt undervisning. Socialtilsynet vurderer, at Kompasset og Pilen tilbyder eleverne fuld fagrække og ugeskema, og at skolernes elever ligeledes tilbydes undervisning under mere alternative rammer, fx i naturen, på et museum, på den ugentlige aktivitetsdag og lign. Socialtilsynet vurdere desuden, at Kompasset og Pilen begge er karakteriseret ved i meget høj grad at have fokus på at styrke samarbejdet og dialogen med elevernes forældre, fordi det anses for at være en væsentlig forudsætning for, at arbejdet med eleven kan lykkes.

Kompasset er centralt beliggende i Vanløse og Pilen på Islandsbrygge, hvilket medvirker til, at eleverne har let adgang til offentlige transportmidler, indkøb og grønne områder.”

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 23 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 8 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2021

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Kompasset giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

I undervisningen på Kompasset ses en høj grad af struktur, visualisering samt brug af belønningssystemer, særligt for de yngste elever i tilbuddet. Tilsynet oplever trygge og gode relationer samt sprogbrug mellem voksne og elever.
Undervisningen fremstår veltilrettelagt med tilfredsstillende didaktiske valg, hvor underviserne formår at lære fra sig og forklare fagligt stof på forskellige måder alt efter elevernes behov. Der ses eksempler på, at forløb i Meebook anvendes i undervisningen, og der ses eksempler på synlig læring i undervisningen.

Tilsynet har i indeværende skoleår haft fokus på oprettelse af elevråd og digital dannelse for elever i dagbehandling. Kompasset har oprettet et elevråd, og Behandlingsskolerne har yderligere organiseret et fælles elevråd på tværs af deres dagbehandlingstilbud. Tilsynet har godkendt Kompassets beskrivelse af arbejdet med elevråd og demokratisk dannelse. Tilsynet har ligeledes godkendt beskrivelsen af arbejdet med digital dannelse på Kompasset.”

Brandsyn 2020

Konklusion
Brandsynet gav ikke anledning bemærkninger.

Øvrige forhold:
“Der er en rigtig god brand kultur på skolen, fortsæt det flotte arbejde.”

Arbejdstilsyn

Kompasset har en grøn smiley.

“Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.”
Groen_smiley

Fødevaretilsyn

Fødevaretilsynet har givet elite-smiley til Kompassets kantine.

“Detailvirksomheder, som sælger mad og drikkevarer til forbrugerne, belønnes med en elite-smiley, når de har fået mindst fire storsmilende smiley’er i træk og ikke haft nogen anmærkninger de seneste 12 måneder.”

SmE_gr_150