Kompasset

I Vanløse

Kompasset er en dagbehandlingsskole for børn og unge med ADHD, ADD, angst eller PTSD. Derudover har eleverne sidediagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres højt.

Vi tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og samtidig behandler vi den enkelte elevs personlige udfordringer og udvikler elevens sociale færdigheder. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores mål er altid, at vores elever gør så store personlige, faglige og sociale fremskridt, at de kan vende tilbage til et mindre indgribende tilbud, til den almene folkeskole eller at de kan gå til folkeskolens prøver med gode resultater. Det er nemlig det første skridt mod et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv

Ledelsen på Kompasset består af en skoleleder og en ledende psykolog. Vi følger de nationale retningslinjer, som er udstukket af Sundhedstyrelsen, og vi prioriterer altid den enkelte elevs individuelle behov for behandling over øvrige strukturer og krav.

Vi skaber det bedste tilbud til vores
elever ved at forene undervisning,
pædagogik samt psykologisk og
somatisk behandling.

Vores elever har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til det voksenliv, som de ønsker og fortjener. Kompasset optager elever på 0. til 10. klassetrin. Nogle elever kommer til Kompasset som første skoletilbud, mens andre elever kommer for at gennemføre et enkelt eller afsluttende skoleår.

Fra skolevægring til skolegang
Vi tilbyder en målrettet indsats til elever, der er skolevægrende eller særligt behandlingskrævende. Vi tilbyder at starte brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og højere normering i mindre, afskærmede grupper. Indsatsen skal visiteres særskilt og er ikke en del af det almindelige skoletilbud

Kompasset henvender sig særligt til elever, som:
 • viser manglende opmærksomhedsregulering / koncentrationsbesvær med eller uden hyperaktiv adfærd (ADHD, ADD)
 • har angst eller PTSD
 • har nedsatte eksekutive funktioner
 • har nedsat forståelse af social praksis
  eller adfærdsforstyrrelse
 • har nedsat impulskontrol eller aggressionsforvaltning
 • udviser oppositionel og kravafvisende adfærd
 • er psykisk sårbare og har særlige
  behov
 • har emotionelle vanskeligheder eller
  reguleringsvanskeligheder
 • har indlæringsvanskeligheder

Undervisning – fuld fagrække til alle

På Kompasset opfylder vi de samme krav til fag, timetal, læringsmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som almene folkeskoler gør. Vi tilbyder undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen, og vores elever undervises af linjefagsuddannede lærere.

Undervisningen foregår i mindre klasser med omkring otte elever, og vi har en høj normering, så der typisk er én medarbejder pr. 2½ elever. Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne. For at sikre, at vores elever skaber gode faglige resultater, tilrettelægger vores lærere og psykologer hver elevs undervisningsforløb ud fra den enkeltes individuelle behov, kompetence og niveau. Vi har en høj normering af medarbejdere, som alle har stor erfaring med elevernes problematikker.

Social træning i trygge rammer
Kost og bevægelse er et særligt fokus på Kompasset. Vi spiser varm og sund frokost hver dag, og vi er opmærksomme på den enkelte elevs ernæring. Vi har fokus på at gøre måltidet til en god fællesoplevelse. Bevægelse er en integreret del af dagen. Vi går ture ved den nærliggende Damhussø, spiller fodboldkampe og anvender jævnligt skolens svømmehal.

Derudover inddrager vi det omkringliggende samfund ved at tage på ture til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver gode oplevelser og mulighed for træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

Behandling – ledet og gennemført af psykologer

Vi vægter en tillidsfuld relation mellem vores elever og de professionelle voksne og ser relationen som en af grundstenene for vores elevers trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer.

Individuelle psykologsamtaler
På Kompasset har hver elev en behandlingsansvarlig psykolog. Psykologen leder og gennemfører i tæt samarbejde med pædagoger, lærere og evt. tilknyttet sundhedspersonale den enkelte elevs behandling. I behandlingen fokuserer vi på at styrke elevernes evne til at lære og på at give dem værktøjer og strategier, som giver dem selvværd, tro på egne evner og mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Som del af behandlingen har eleverne individuelle samtaler med deres behandlingsansvarlige psykolog. Vores psykologer er nemlig på skolen hele dagen og er en del af hverdagen. På den måde ved de altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Psykologerne er i tæt dialog med lærere og pædagoger og vejleder dem løbende i forhold til arbejdet med de enkelte elever. Samtidig arbejder vi tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner, og vi deltager i netværksmøder om eleverne.

Målrettede gruppeforløb
Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever, dels til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering (Agresseion Replacement Training, ART) eller forældrestrategier.

Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Behandlingen består af:

 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • supervision og vejledning af medarbejdere

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet

Elevens udvikling og trivsel er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er vigtigt, at forældre eller andre omsorgspersoner indgår i det behandlingsarbejde, som er nødvendigt for at imødekomme barnets behov. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier.

Via psykoedukation og løbende vejlening af forældrene sikrer vi en fælles forståelse af de psykologiske aspekter i forhold til barnets diagnoser og problematikker.

Vi sikrer, at forældrene kender og er trygge ved behandlingen af deres barn. Vi inddrager også gerne bedsteforældre, søskende samt støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer oplever samtidig somatiske udfordringer. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker giver ekstra hjælp og vejledning til de elever og familier, der har et særligt behov for det.

Vores fysiske rammer

Kompasset ligger i Vanløse med gode transportforbindelser og med grønne områder ved Damhussøen lige i nærheden. Vi har gode idrætsfaciliteter, legeplads og egen svømmehal på skolen. Derudover har vi faglokaler til alle naturvidenskabelige fag, fitnesslokale, teknologirum med 3D-printere, værksteder og lokaler forbeholdt praktisk musiske fag. Ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer.

I klasseværelserne har eleverne egne faste pladser, og der står et stort fællesbord i midten.

Vores skolemiljøer afspejler elevernes alder, udviklingstrin og interesser. Vi har åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Og vi justerer løbende rammerne med blik for vores aktuelle elevers særlige behov.

Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del af vores tilbud. Derfor serverer vi hver dag en sund og varm frokost i vores kantine, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Derudover kan vores elever deltage i særlige forløb med aktiviteter i køkkenet.

Kontakt

Vi vil gerne hjælpe med at afklare, om Kompasset er det rigtige tilbud til netop jeres behov. I er derfor meget velkomne til at kontakte os.

Kontakt

Kompasset
Linde Allé 51
2720 Vanløse
88 61 04 90

Skoleleder:
Karina Skov Hansen

karinash@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog:
Anna Hoppe Mortensen

annahm@behandlingsskolerne.dk

Visitationschef:
Iben Friis-Hansen

Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk