Fyrtårnet Stenløse

Chrysalis Virum

Vi forener undervisning, pædagogik og behandling for at skabe det bedste tilbud til vores elever.

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne laver de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Chrysalis Virums elever er normaltbegavede børn med særlige psykiatriske diagnoser. Det kan være vanskeligheder inden for autismespektret, personlighedsforstyrrelser, ADHD, tilknytningsforstyrrelser. Udover en hoveddiagnose har eleverne ofte bi-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.

Chrysalis Virum tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer.  Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber gode forudsætninger for den enkelte elev.

Vores fremgangsmåde giver de bedste muligheder for, at eleverne laver så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til folkeskolens prøver i mange fag og skabe gode resultater og gennemsnit. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

Chrysalis Virum har både drenge og piger, og vi optager elever på alle klassetrin.

Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med højst 8 elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere.

Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og til de ting de synes er svære. Det kan være at blive bedre til at styre impulser, indgå i lege og projekter, og danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

På Chrysalis Virum har vi særligt fokus på det sociale både i klassen og for den enkelte. Der arbejdes med at lære og forstå de regler, der gælder, når man færdes blandt andre mennesker.

Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på hyppige ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

OBSERVATIONSLINJEN OG ENKELTBARNSENHEDEN

FORTUNA VIRUM

Vi har på flere af vores dagbehandlingsskoler tilknyttet en enkeltbarnsenhed og et observationsforløb for særligt udfordrede elever. Dette har vist sig at være meget effektivt og vi vil naturligvis også i Virum have et lignende tilbud.

ENKELTBARNSENHEDEN VED FORTUNA VIRUM

Tilgangen på Fortuna Virum er elevens ret til at deltage både i skoledelen og den sociale del, på de præmisser eleven kan. For at det kan lade sig gøre, bliver de sociale og skolefaglige rammer så vidt muligt tilpasset den enkelte elevs udgangspunkt og behov. På den måde kan vi give eleven en succesfuld oplevelse med at gå i skole så hurtigt som muligt.

Vi møder eleven anerkendende, og bestræber os på at tage elevens perspektiv, og tilpasse vores krav forventninger derudfra. Når eleven er tryg i relationen til personalet, arbejder vi med at balancere mellem fortsatte udfordringer og at give eleven mulighed for at trække sig fra aktiviteterne.

Vi arbejder med små mål, og løbende evalueringer af målene hver 14. dag, hvilket tydeliggør udviklingen for eleven og samtidig sikrer, at personalet løbende regulerer tilgangen og de metodiske overvejelser til eleven.

Undervisning foregår individuelt og/eller i små klasser, og vi har intensiv voksennormering med én voksen per barn. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den og behandlingsplanen tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger, lærere og psykiater.

Tilsvarende laves der en undervisningsplan, og undervisningsforløbet bliver særligt tilrettelagt ud fra elevens behov, kompetence og niveau i samspil mellem lærer og psykolog.

Mens eleverne er hos os, hjælper vi dem med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og til de ting de synes er svære. Det kan være at komme i skole, være i offentlige rum eller sammen med andre, blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i lege og danne venskaber med andre elever på skolen.

Hos Fortuna er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

Vi inddrager det omkringliggende samfund, for de elever der kan, ved at tage på ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgårde ved Holbæk og Tikøb. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum. På besøgsgårdene har vi heste, grise og kaniner.

 

Hvis det er muligt for den enkelte elev, lægges der vægt på at al undervisning foregår i fællesskab med andre elever, dog med en individuel tilgang til den enkelte elev. Samtidig er der meget fokus på alternative undervisningsmetoder og rammer, hvilket blandt andet betyder at en del af undervisningen kan foregå i idrætshallen, svømmehallen og udendørs. Alle eleverne har dagligt motorisk træning på deres skema.

Der lægges vægt på at hverdagen på Fortuna afspejler en normal skoledag, der kører parallelt, og så vidt det er muligt integreret med den enkelte elevs individuelle skema. Sådan bliver tydeligt for eleven, hvilke krav der stilles til en almindelig skoledag, og vi kan arbejde mod at gøre eleven skoleparat.

OBSERVATIONSFORLØB VED FORTUNA VIRUM

Fortuna Virums observationslinje en mulighed, når man er i tvivl om valget af det rette skole- og behandlingstilbud, og om hvordan den enkelte elev og familie bedst mulig støttes og hjælpes.

Fortunas observationslinje er et dybdegående 6-9 måneders observations- og undervisningstilbud, hvor vi afsluttende leverer en undervisnings- og behandlingsplan og peger på det rette skole- og behandlingstilbud til den enkelte elev. Vi styrker vores elever, og giver dem strategier og værktøjer til at opnå store personlige og faglige fremskridt. De første måneder af forløbet er en observationsperiode, der munder ud i en behandlingsplan. Et tværfagligt team laver et grundigt og systematisk observationsarbejde, som gør os i stand til at give en konkret vurdering af den enkelte elev. Det er samtidig en vigtig forudsætning for at lave en målrettet behandlingsplan.

I observationsperioden anvender vi psykologisk testning og observation, elev og forældresamtaler, pædagogisk og faglig testning, sundhedsfaglige vurderinger, journalføring, aktivitetsskemaer og evalueringsredskaber.

De efterfølgende måneder arbejdes der konkret ud fra planen parallelt med fortsat observation og revidering af planen. Skulle der under Observationsperioden være behov for en psykiatrisk vurdering, og eventuel udredning tages dette med i betragtning. Vi har ønsket at skabe et tilbud, der fører det enkelte barn bedst muligt videre til det rette skole- og behandlingstilbud.

Undervisning foregår individuelt og/eller i små klasser, og vi har en intensiv voksennormering. Hverdagen er forudsigelig og struktureret, og er bygget op omkring et dagligt skema for undervisning og miljøterapeutiske aktiviteter. Aktiviteterne afholdes i fællesskab med andre elever, i det omfang eleverne magter det. Undervisningen bliver endvidere særligt tilrettelagt ud fra elevens behov, kompetencer og niveau i samspil mellem lærer og psykolog.

ENHED FOR SKOLEVÆGRING

VENDEPUNKTET VIRUM

Danske skoler oplever i disse år et stort og forsat voksende problem med skolevægring. På Behandlingsskolerne oplever vi også et stigende antal elever, der allerede ved ind¬skrivning har skolevægring. Ofte har de siddet hjemme i mange måneder, når vi møder dem første gang. Nogle har tilmed isoleret sig og har ikke kontakt med andre end den nærmeste familie.

Derfor er det vores mål, at alle vores dagbehandlingsskoler skal have et særligt tilbud til elever der lider af skoleværing og dette gælder naturligvis også vores skole i Virum.

Vendepunktet Virum er en del af Danmarks største special- og dagbehandlingsskole, Behandlingsskolerne, som har mange års erfaring og viden om arbejdet med elever med psykiske diagnoser og særlige behov. Det betyder, at vi i Vendepunktet tager udgangs¬punkt i denne brede psykologfaglige og specialpædagogiske viden.
Vendepunktet er ikke kun forbeholdt elever, der skal gå på Behandlingsskolerne. Vi hjælper også elever, der går på andre specialskoler eller i folkeskolen.

SKOLEVÆGRING

Skolevægring er et begreb, som beskriver en elevs manglende fremmøde i skolen. Elever med skolevægring oplever typisk et stort ubehag blot ved tanken om at skulle i skole. De vil ofte gerne i skole, men de kan ikke.

 

Skolevægring opstår på grund af dybe psykologiske problematikker, såsom angst, belastningsreaktioner, selvværdsproblematikker og psykiske diagnoser.

Skolevægring kan dukke op pludseligt eller udvikle sig gradvist. Jo tidligere skolevægring og rodårsagen hertil behandles, des større sandsynlighed er der for, at eleven kan komme i trivsel igen, og skolegangen kan genoptages.

I Vendepunktet arbejder vi med elever, der har særligt stort skolefravær. Gennem en målrettet og professionel indsats og et tæt samarbejde med familier og sagsbehandle­re er målet, at elever med skolevægring får en stabil skolegang. Vendepunktet yder bl.a. rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte.

Elever med skolevægring isolerer sig ofte i hjemmet. De kan ofte ikke modtage hjemmeundervisning. Skolevægring knytter sig nemlig ofte til skolerelaterede aktiviteter. Det kan betyde, at elever med skolevægring ikke får den undervisning, der i Danmark er en pligt. Når vi indledningsvis møder eleven, vil vi derfor ikke italesætte skolegang direkte. Vi påtager os dog gerne undervisningspligten og tænker læring ind på kreativ vis, da vi ellers vil møde modstand fra eleven fra start. ​

Delmålene skal være realistiske at nå for eleven, og de kan hele tiden tilpasses, hvis tem­poet skal sættes op eller ned. Sagsbehandler har igennem det tætte samarbejde mulighed for at følge med i, telefonisk eller skriftligt, præcis hvor eleven er i processen.

HVORFOR BRUGE VENDEPUNKTET VIRUM

Danske skoler oplever i disse år et stort og forsat voksende problem med skolevægring. Eksempelvis er problemet særligt stort hos børn med autisme, og nye analyser viser, at hvert tredje barn med en autisme spektrum forstyrrelse har store problemer med at komme i skole.

På Behandlingsskolerne oplever vi også et stigende antal elever, der allerede ved ind­skrivning har skolevægring. Ofte har de siddet hjemme i mange måneder, når vi møder dem første gang. Nogle har tilmed isoleret sig og har ikke kontakt med andre end den nærmeste familie. Med sig har de typisk adskillige nederlag og skuffelser i forhold til det at gå i skole. Vendepunktets opgave er derfor entydig: Når en elev har fået hjælp af Vendepunktet, så skal skolegangen opleves som en succes.

Vendepunktet, så skal skolegangen opleves som en succes.

På Behandlingsskolerne tror vi på, at alle børn og unge skal have mulighed for et værdi­fuldt og selvforsørgende voksenliv. Dette potentiale udvikles i høj grad i skoletiden, og også derfor er det vigtigt at få børn og unge med skolevægring hurtigst muligt tilbage i skole. I Vendepunktet får vi elever tilbage i skole – vi gør, hvad der skal til, og vi giver aldrig op

 

TVÆRFAGLIGT TEAM

I Vendepunktet er der altid tilknyttet et tværfagligt team, der sammen arbejder med eleven. Det inkluderer en særlig udvalgt konsulent, der er barnets primære kontakt. Han/hun arbejder sammen med psykologer, familiebehandlere, sygeplejersker, læsevejleder med flere for bedst muligt at støtte eleven. Vi trækker derfor på en bred psykologfaglig og specialpædagogisk viden.

Et forløb hos Vendepunktet er berammet til minimum tre måneder. Her tilpasser vi løbende indsatsen og evaluerer de mål, som er udarbejdet i samarbejde med eleven.

Når et barn er indskrevet i Vendepunktet, tilbydes eleven altid:

  • læsetest
  • helbredsundersøgelse
  • kognitive undersøgelser
  • samtaleforløb med psykolog
  • familiebehandling

FAMILIESAMARBEJDE

Chrysalis Virum har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psyko-edukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, for at vi kan favne barnet og dets verden som en helhed.

Det er velkendt, at mange børn og unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Chrysalis Virum, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Chrysalis Virum ligger på Virumgårdsvej 21 i Virum tæt på både grønne omgivelser og offentlig transport. På skolen har vi også gode idrætsfaciliteter, og legepladser tæt på.

Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Chrysalis Virum er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov.

Vi bruger det nyeste IT i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer, og klassen har også iPads til brug i undervisningen.

På Chrysalis Virum har vi vores eget køkken, hvor der serveres sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet.

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Chrysalis Virum og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!

Kontakt

Chrysalis Virum
Virumgårdsvej 21
2830 Virum
26 43 77 02

Skoleleder Tobias Andersen
Tlf.: 27 62 72 48
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Anne Katrine Holm
Tlf: 26 24 69 41
Mail: annekh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk