Behandlingsskolerne Horsens

SKOLE- OG ELEVPROFIL

Behandlingsskolerne Horsens er en dagbehandlingsskole der tilbyder specialundervisning med integreret behandling af børn og unge med vanskeligheder udover de, som oftest ses hos jævnaldrende i folkeskoler eller på specialskoler. Vi optager elever fra 0. til 10. klasse og sikrer, at hver enkelt elev modtager den nødvendige støtte til at sikre elevens trivsel og udvikling.

Vi optager elever med autisme, opmærksomhedsforstyrrelser og svære og komplekse psykiske lidelser.

Vores elever har udover deres primære diagnoser typisk multiple og komplekse vanskeligheder, fx skolevægring, angst eller andet.

Målet med vores indsats er at udvikle eleverne fagligt, personligt og socialt – det gør vi i tæt samarbejde med elevens familie og eleven selv. Viskaber miljøer, som den enkelte elev trods sine vanskeligheder kan trives i. Vores elever skal føle sig tilstrækkelig trygge til at komme i skole, og de lærer at være en del af et fællesskab på deres præmisser. Målet er altid på sigt at udskrive eleverne til mindre indgribende tilbud. For elever i 9. og 10. klasse er målet at tager og bestå folkeskolens prøver.

UNDERVISNING

Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne og er bevidste om vores ansvar for at hjælpe eleverne bedst muligt videre i uddannelsessystemet. Vi tilbyder undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen. Vores elever undervises af linjefagsuddannede lærere, og vores afgangselever går op til alle folkeskolens prøver.

Vi tilrettelægger hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt ud fra den enkeltes behov, kompetence og niveau. Den enkelte elevs forløb planlægges altid i samspil mellem lærer, pædagog og psykolog. Undervisningen foregår i mindre klasser med op til 8 elever. I hver klasse er der både lærere som pædagoger.

Mange af vores elever har oplevet perioder med fravær på grund af skolevægring, før de starter hos os. Derfor er det ikke usædvanligt, at vores elever har faglige huller. Vi griber eleverne rent fagligt der, hvor de er, og tilbyder differentieret undervisning, hvor eleverne bliver undervist ud fra deres niveau og forudsætninger.

Undervisningen foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer. Samtidig ved vi, at de unges dagsform er afgørende for deres formåen. Derfor møder vi altid eleverne der, hvor de er, og afstemmer forventninger og krav ud fra vores løbende vurderinger. Vores tilgang til eleverne lægger grundlaget for, at de opnår personlig udvikling og gode faglige resultater.

BEHANDLING

Behandlingsarbejdet er forankret i gode relationer og i kognitiv adfærdsterapi, vi har et ressourceorienteret blik på hver enkelt elev. Det være sig i de individuelle samtaleforløb, gruppeforløb og i den pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Vores psykologer er på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og de kan hurtigt træde til, når der er behov.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med hjemmet og andre faggrupper. Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere personlige og sociale udfordringer. Det kan fx være at blive bedre til at koncentrere sig, indgå i projekter eller danne venskaber med andre elever på skolen.

Eleverne har individuelle samtaler med deres behandlingsansvarlige psykolog. Samtalerne ligger som udgangspunkt en gang hver 14. dag – men vi sætter frekvensen op, hvis der er behov for det. Eleverne har også løbende mulighed for at tage fat i deres psykolog, hvis de oplever et akut behov for en samtale, da alle skolernes psykologer er til stede på skolerne.

Vores psykologer superviserer hver uge vores teams af lærere og pædagoger i klasserne og tilbyder derudover sparring ved behov for at sikre, at både pædagogik og undervisning altid er tilpasseset den enkelte klasse og elev.

Vi arbejder tæt sammen med psykiatrien og andre fagpersoner og deltager i netværksmøder og medicinmøder om eleverne.

FAMILIESAMARBEJDE

Et velfungerende samarbejde mellem hjem og skole er afgørende for elevens udvikling og trivsel. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores elevers familier. Vi tilbyder rådgivning om, hvordan familierne bedst håndterer den unges udfordringer i hverdagen, og vores psykologer er sparringspartnere for forældrene.

En fælles forståelse for og tilgang til elevernes diagnoser og problematikker giver det bedste udgangspunkt for, at eleven udvikler sig positivt. Derfor tilbyder vi vores elevers forældre både samtaler hver 14. dag med deres barns behandlingsansvarlige psykolog og løbende kontakt med psykologen og klasseteamet.

Behandlingen består således af samtaleforløb med eleven, forældresamarbejde og -vejledning, samt supervision og vejledning af personalet. På den måde sikrer vi, at vores tilbud er helhedsorienteret og miljøterapeutisk, og at vores tilbud danner de bedste forudsætninger for, at vores elever udvikler sig.

SKOLENS FYSISKE RAMMER

Behandlingsskolerne Horsens ligger på Chr M Østergaards vej nummer 4 i fløj af det tidligere Via University College, Campus Horsens i det nordlige Horsens. Indgangen til skolen er via hovedindgangen og vi ligger i den første blok (A) væk fra vejen.

Vi har godt 1000m2 professionelle højkvalitets undervisningslokaler, afskærmet fra resten af matriklen. Vi har klasseværelser, faglokaler, kontorer og mødelokaler mens vi i forhold til idræt og fysiklokaler trækker på undervisningslokaler i byen. Vores samarbejdsskole er Langmarkskolen, der ligger i en kort afstand fra matriklen.

I skolens opstart er vi alene på matriklen, og i løbet af 2022 kommer der flere andre brugere af bygningen. Blandt andet flytter rådhusets medarbejdere ind. Naboskabet med andre dele af erhvervslivet og lokalsamfundet i Horsens er gavnligt for udviklingen af vores elever, fordi vores grundlæggende formål er, at vores elever trods deres udfordringer trives og inkluderes i samfundet.

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har spørgsmål. Du er derfor meget velkommen til at kontakte Behandlingsskolerne Horsens direkte eller alternativt Behandlingsskolerne.

En visitation til Behandlingsskolerne Horsens går altid gennem egen kommune og er betinget af godkendelse fra Horsens Kommune.

Kontakt

Behandlingsskolerne Horsens
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens
88 61 04 99

Leder og ledende psykolog: Tina Nielsen Gladbjerg
Tlf.: 52 13 00 96
Mail: tinanl@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk