Polaris Vanløse

POLARIS

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

Skolen Polaris tilbyder et trygt og forudsigeligt skolemiljø og ruster eleverne til et liv efter dagbehandling. Vi lægger vægt på at give de unge agency – det vil sige ansvar for og handlemuligheder i hverdagen. Vores elever er teenagere med ønske om et almindeligt ungdomsliv – samtidig har alle vores elever særlige behov.

De udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres højt og gennemsyrer elevernes skoledag. Hos os oplever de unge at være en del af et ungdomsmiljø og et fællesskab. Vi støtter vores elever i at tage ansvar og opnå større uafhængighed og styring – uanset deres udfordringer eller særlige behov.

SKOLE- OG ELEVPROFIL

Polaris består af to afdelinger: en i Vanløse og en på Frederiksberg. Begge afdelinger er målrettet normaltbegavede unge med psykiske lidelser som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD og depression. Vi modtager også unge med autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og andre problematikker som fx selvskade og spiseforstyrrelser. Typisk har vores elever flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker, og de har typisk ikke profiteret af tidligere skoletilbud.

Selvom vores elever kan have forskellige diagnoser og problematikker, så har de samtidig det til fælles, at de har store potentialer, der med den rette indsats kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.

Alle vores elever har et ønske om social interaktion med jævnaldrende – men mange af dem oplever udfordringer med dette og har behov for støtte og vejledning til at opbygge relationer.

 

ELEVPROFIL:
  • normaltbegavede unge med psykiske lidelser som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD og depression
  • normaltbegavede unge med autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og andre problematikker som fx selvskade og spiseforstyrrelser
  • har typisk flere samtidigt forekommende diagnoser og problematikker
  • 6. til 10. klassetrin
  • har et ønske om social interaktion med jævnaldrende
  • har evt. behov for støtte og vejledning til at opbygge relationer
  • elever, der aktuelt ikke er udadreagerende

Polaris er et miljøterapeutisk skole- og dagbehandlingstilbud. Det betyder, at behandling, undervisning, pædagogik og de fysiske rammer spiller sammen for at understøtte elevernes udvikling. Eleverne oplever en genkendelig og tryg hverdag, hvor behandlingen er naturligt integreret. Vi anser en tillidsfuld relation mellem eleverne og den professionelle voksne som grundstenen for de unges trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer.

Derfor er det som vores vigtigste opgave at skabe meningsfulde og troværdige relationer – både mellem elev og voksen og indbyrdes mellem eleverne.

Eleverne kan indskrives fra 6. til 10. klassetrin, og vi har unge af alle køn. Vi har i løbet af de senere år specialiseret os i at hjælpe unge, der udover deres psykiatriske diagnoser også oplever kønsdysfori eller har en alternativ kønsidentitet.

Vores elever har behov for et roligt og forudsigeligt skole- og behandlingsmiljø. Derfor optager vi udelukkende elever, der aktuelt ikke er udadreagerende.

SÆRLIGT OM VORES TILBUD PÅ FREDERIKSBERG

Polaris Frederiksberg har derudover en egen afdeling, der tilbyder en indsats til elever, der er særligt skolevægrende og / eller behandlingskrævende (kategori 3). Tilbuddet giver mulighed for at starte brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og højere normering i mindre, afskærmede grupper. Indsatsen skal visiteres særskilt og er ikke en del af det almindelige skoletilbud.

UNDERVISNING

Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne og er bevidste om vores ansvar for at hjælpe eleverne bedst muligt videre i uddannelsessystemet efter deres afsluttende eksamen. Vi tilbyder undervisning i alle de fag, der er nødvendige for at tage en afsluttende eksamen. Vores elever undervises af linjefagsuddannede lærere, og de går op til alle folkeskolens prøver.

Vi tilrettelægger hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt ud fra den enkeltes behov, kompetence og niveau. Den enkelte elevs forløb planlægges altid i samspil mellem lærer, pædagog og psykolog. Undervisningen foregår i mindre klasser med op til 8 elever. I hver klasse er der en lærer og en pædagog, hvilket giver en normering på én voksen til fire elever. Da mange af vores elever har oplevet perioder med fravær på grund af skolevægring, før de starter på Polariser, er det ikke usædvanligt, at vores elever har faglige huller. Derfor tilbyder vi differentieret undervisning, hvor eleverne bliver undervist ud fra deres niveau og forudsætninger.

Undervisningen foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer. Samtidig ved vi, at de unges dagsform er afgørende for deres formåen. Derfor møder vi altid eleverne der, hvor de er, og afstemmer forventninger og krav ud fra vores løbende vurderinger. Vores tilgang til eleverne lægger grundlaget for, at de opnår personlig udvikling og gode faglige resultater. 

BEHANDLING

Behandlingsarbejdet er forankret i gode relationer og i kognitiv adfærdsterapi. Det være sig i de individuelle samtaleforløb, gruppeforløb og i den pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang. Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med hjemmet og andre relevante faggrupper. Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere personlige og sociale udfordringer. Det kan være at blive bedre til at koncentrere sig, indgå i projekter og danne venskaber med andre unge på skolen.

Eleverne har individuelle samtaler med deres behandlingsansvarlige psykolog. Samtalerne ligger som udgangspunkt en gang hver 14. dag – men vi sætter frekvensen op, hvis der er behov for det, hvilket vi særligt ser hos nystartede elever. Eleverne har også løbende mulighed for at tage fat i deres psykolog, hvis de oplever et akut behov for en samtale, da alle skolernes psykologer er til stede på skolerne.

Vores psykologer superviserer hver uge vores teams af lærere og pædagoger i klasserne og tilbyder derudover sparring ved behov for at sikre, at både pædagogik og undervisning altid er tilpasseset den enkelte klasse og elev.

Derudover har vi en fast tilknyttet sygeplejerske, som er en del af Behandlingsskolernes Sundhedsfaglige enhed. Sygeplejersken ser alle elever til en årlig grundig forbyggende sundhedssamtale, hvor der blandt andet tales om søvn, motorik, kost, hygiejne, pubertet, seksualitet mm. Eleven kan ved behov og efter samråd med forældrene og den behandlingsansvarlige psykolog tilbydes forløb omkring udvalgte fokuspunkter. Sygeplejersken er tilgængelig for både elever, forældre og personale for at sikre, at der altid er sundhedsfaglige råd at hente omkring eleven. Sygeplejersken er på skolen en til to dage om ugen og kan derudover let kontaktes på sms og mail.

Vi har et tæt samarbejde med psykiatrien og andre fagpersoner omkring eleverne og deltager efter aftale gerne i netværksmøder og medicinmøder.

FAMILIESAMARBEJDE

Elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjem og skole. Derfor arbejder vi naturligvis tæt sammen med vores elevers familier. Vi tilbyder rådgivning om, hvordan familierne kan håndtere den unges udfordringer i hverdagen, og vores psykologer er sparringspartnere for forældrene. Vores erfaring siger, at en fælles forståelse for og tilgang til elevernes diagnoser og problematikker giver det bedste udgangspunkt for en positiv udvikling. Elevernes forældre tilbydes samtaler hver 14. dag ved deres barns behandlingsansvarlige psykolog og løbende kontakt med både psykolog og klasseteam.

Behandlingen består således af samtaleforløb med den unge, forældresamarbejde og -vejledning, samt supervision og vejledning af personalet. På den måde sikrer vi, at vores tilbud er helhedsorienteret og miljøterapeutisk, og at vores tilbud danner de bedste forudsætninger for udvikling.

TURE OG PROJEKTER

Ture og skiftende projekter er en væsentlig del af vores behandlingsmæssige og faglige tilbud, fordi vi derigennem stimulerer og motiverer eleverne med nye udfordringer og oplevelser uden for skolens trygge rammer.

Klasserne tager jævnligt på faglige og behandlingsmæssige ture ud af huset. På turene er vi flittige brugere af skoletjenesterne ved hovedstadsområdets kulturelle og faglige tilbud. Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at benytte nærliggende museer, idrætsfaciliteter og andre læringsinstitutioner. Her får eleverne et afbræk fra den mere traditionelle klasserumsundervisning, samtidig med at de tilegner sig viden fra eksperter inden for forskellige felter.

Én gang om året tilbydes eleverne muligheden for at deltage i en studietur til en storby i Europa. Turene bruges aktivt både i undervisningen og i behandlingen. De giver eleverne ansvarsfølelse, selvværd, store oplevelser og stærke venskaber.

Vi tilbyder løbende forskellige projekter af kortere og længere varighed. Projekterne tager udgangspunkt i elevernes interesser, og de senere år har vi tilbudt fx parkour, japansk, selvforsvar, e-sport og rideprojekter. Projekterne virker socialt udviklende og motiverende, og oftest har de samtidig også behandlingsmæssige formål som fx fokus på grænsesætning, kropsforståelse, mestring, selvstændiggørelse og social træning. Projekterne ligger i skoletiden, og deltagelse er frivillig for eleverne.

Siden 2012 har Polaris arrangeret årlige dykkerprojekter for en gruppe på 4-6 elever, der afsluttes med en uges dykkerlejr i udlandet. Forløbet udfordrer elevernes evne til samarbejde, kommunikation, fleksibilitet og selvstændighed. Gennem årene har dykkerprojektet været en stor behandlingsmæssig og personlig succes, der har givet eleverne øget mestringsfølelse, selvtillid og sammenhold.

SKOLERNES FYSISKE FACILITETER

Polaris består af to afdelinger. Afdelingen i Vanløse ligger i en stor murermestervilla på Floras Allé. Afdelingen på Frederiksberg består af en murermestervilla til skoleafdelingen og af et mindre baghus til kontor- og mødelokaler.

Begge skoler er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse, hvilket giver gode rammer for et trygt og roligt ungdomsmiljø. Klasseværelserne er indrettet med egne faste pladser til eleverne (skrivebord, kontorstol og laptop) og med et stort fællesbord i midten af lokalet. Klasseværelser er lyse og indbydende, og vi indsætter skærmvægge ved behov for yderligere afskærmning.

Udover klasseværelserne har vi opholdsrum og hyggelige kroge, som eleverne kan trække sig tilbage til, hvis de ønsker ro fra klassen, og som vi anvender til aktiviteter som fx krea, spil eller samtaler. Undervisningen i idræt, fysik og biologi foregår i Behandlingsskolernes fuldt udstyrede fælles faglokaler på Linde Allé, kun en kort køretur væk.

Som en del af Behandlingsskolerne kan Polaris trække på egen svømmehal, idrætshal, fitnesslokaler, science-lokale, teknologirum med 3D-printere, adskillige værksteder samt lokaler forbeholdt praktisk musiske fag.

Begge afdelinger har gode transportforbindelser og grønne områder og idrætsfaciliteter i lokalområdet. Hver dag serverer vi morgenmad og varm frokost i skolernes spisesale. Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne kan deltage i særlige forløb med aktiviteter i køkkenet.

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har spørgsmål. Du er derfor meget velkommen til at kontakte Polaris direkte eller Behandlingsskolerne.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Polaris Vanløse
Floras Allé 19
2720 Vanløse
polaris@behandlingsskolerne.dk

Dagbehandlingsskolen Polaris Frederiksberg
Nordre Fasanvej 99
2000 Frederiksberg
polaris@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Peggy Rox
Tlf.: 60 15 43 72
Mail: peggyr@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Lærke Ammitzbøll Bogh
Tlf: 20 23 47 06
Mail: laerkebogh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk