TILSYN

Socialtilsyn 2021

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og driften af Fortuna understøttes af en fagligt kompetent daglig ledelse, samt tilsvarende en tværgående ledelse af Behandlingsskolerne, som medvirker til øget faglighed såvel som driftsmæssig relevans, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og støtter den daglige ledelse. Desuden ses der på Fortuna et lavt sygefravær samt flere elever, der efter Fortuna er blevet udskrevet til mindre indgribende skole/behandlingstilbud. Socialtilsynet vurderer, at Fortunas medarbejdere har relevante uddannelsesmæssige forudsætninger for og erfaring med at arbejde med tilbuddets målgruppe, tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets formål om at arbejde målrettet og helhedsorienteret med hver enkelt elev, understøttes af, at der er ansat faguddannede lærere, psykologer og pædagoger. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at Fortunas viden om elevernes fysiske og mentale sundhed og trivsel modsvarer elevernes behov, hvilket understøttes af de forskellige faglige kompetencer, der er repræsenteret lokalt på Fortuna, men også af Fortunas tilknytning til Behandlingsskolernes tværgående behandlingsfaglige enhed.

Socialtilsynet vurderer, at Fortuna anvender relevante tilgange og metoder i både undervisning som ved dagbehandling, som imødekommer elevernes behov. Dagbehandlingen foregår i et samspil mellem pædagogik, undervisning og psykologisk behandling, mens der samtidig i meget høj grad er fokus på at inddrage og samarbejde med elevernes netværk og familier, hvilket har til formål at understøtte en succesfuld behandlingsmæssig indsats for den enkelte elev. Hele Behandlingsskolerne samlede ramme er meget omfattende og vidner om et tilbud, der rummer mange aspekter og behandlingsmuligheder for elevernes samlede problemfelt.

Gældende for alle funktioner og beskrivelser af interne strukturer og mål for arbejdet er, at de alle er synlige i organisationen. Både ved beskrivelser og strukturer som er blevet forelagt og vist for Socialtilsynet og ved et konstateret meget høj fagligt niveau blandt medarbejdere og konsulenter. Socialtilsynet lægger vægt på, at vejen fra henvisning over planlægning og behandling til udskrivning af elever overalt er velbeskrevet og alle steder i organisationen er at genfinde i både generel information, introduktion til nye medarbejdere, undervisning og instruktion af faglig karakter og til en tværfaglig tilgang, der udnytter alle de relevante fagligheder, der er samlet under Behandlingsskolernes samlede paraply. Socialtilsynet lægger ligeledes stor vægt på, at Behandlingsskolerne i eget regi udarbejder relevant undervisnings/instruktions materiale af høj faglig kvalitet til medarbejdere, der har opgaver med elever med særlige udfordringer (fx Praksismanual for skoleværing eller ASF/angst). Det er Socialtilsynets vurdering, at Fortuna i meget høj grad tilbyder et helhedsorienteret tilbud til børn/unge med komplicerede og også ofte langvarige problemfyldte skole/behandlingserfaringer bag sig. Det er ligeledes relevant, at Fortuna kan facilitere sammenhængende muligheder og pædagogiske løsninger i et, for eleven, kort tidsperspektiv. Dette i sammenhæng med, at der også arbejdes målrettet på at skabe perspektiv frem mod andre tilbud efter endt skolegang på Fortuna. Socialtilsynet vurderer endvidere, at eleverne på Fortuna trives og føler sig anerkendt, og eleverne fremhæver, at der er gode voksne omkring dem, og at de føler, at de voksne forstår deres behov. Under Corona pandemien har Behandlingsskolerne oplevet et fald i efterspørgslen på pladser. Tomme pladser kan opleves og leves med, men ikke over mange måneder.

Endelig kan Socialtilsynet ved besøg og observation konstatere, at de fysiske rammer, den sammenhængende hverdag for eleverne og en høj grad af muligheder for at tilrettelægge dagligdagen individuelt for eleverne, giver indtryk af et roligt og meget velreguleret behandlingsmiljø.”

Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
“Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (en specialskole) jf. folkeskolelovens § 40 stk. 1.

Den observerede undervisning har været overbevisende og professionelt udført – i trygge rammer for eleverne.”

Skolerapport 2016

Bilagsrapport 2016

Kontakt

Fortuna Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Tlf: 26 43 64 97

Fortuna Østerbro
Skoleleder Andreas Boje
Tlf.: 52 13 24 10
Mail: andreasb@behandlingsskolerne.dk

Fortuna Vanløse
Skoleleder og ledende psykolog Stine Frøsig Østergaard
Tlf.: 27 28 06 57
Mail: stinef@behandlingsskolerne.dk

Fortuna Virum
Skoleleder Tobias Andersen
Tlf: 27 62 72 46
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Helle Reiselbach Madsen
Tlf.: 27 14 90 38
Mail: hellerm@behandlingsskolerne.dk

Fortuna Stenløse
Skoleleder Daniel Bendixsen
Tlf.: 26 47 96 64
Mail: danielbendixsen@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk