TILSYN

Undervisningstilsyn 2021

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Pilen giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Jeg finder, at den observerede undervisning samlet set har været af en udmærket kvalitet, men at der har kunne observeres en diskrepans mellem rammerne for undervisningen mellem det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Dette skyldes primært den fysiske uro, der gjorde sig gældende i anden halvdel af det uanmeldte tilsyn.

Jeg vurderer dog, at de samlede observationer giver et godt samlet billede af hvor­dan hverdagen og undervisningen også kan være på Pilen, hvor målgruppen kan være endog meget udfordret i forhold til at indgå i en fast skoleramme.

Jeg finder det positivt, at Pilens elever følger et fuldt skema i næsten alle tilfælde, og at der generelt er et positivt undervisningsklima på skolen.

Pilens lærere viser på tilsynene/ at de er i stand til at udøve en anerkendende og medinddragende klasserumsledelse, og i en del tilfælde er godt i stand til at læse elevernes behov for aktivitetsskift i undervisningen.

Pilen lever op til kravene om 80% undervisning forestået af lærere med undervis­ningskompetence i det pågældende fag.

Pilen har enkle fysiske rammer og fællesarealer, og disse vurderes at være fine i forhold til målgruppens adfærd.

Der observeres minimale forstyrrelse af undervisningen fra eleverne egne compu­tere1 hvilket vurderes positivt.

Der ses dog en markant forskel på udskolingen og mellemtrinnet i førstnævntes fa­vør i forhold til at kunne holde den gode ro og det pæne/professionelle sprog mel­lem personale og elever -og også mellem eleverne indbyrdes.”

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at der på Pilen anvendes relevante metoder og tilgange, og det er ved tilsynet fremtrædende, at der er fokus på at arbejde konfliktnedtrappende, ligesom at der ses et fokus på at styrke elevernes evner til at regulere egen adfærd og vrede, hvilket eksempelvis understøttes af medarbejdernes adfærd og konkrete skemaer/redskaber, som visualiserer og støtter eleverne i at sætte ord på egne følelser.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 25 ud af 25 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 9 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 21 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Tobias Andersen
Tlf.: 27 62 72 48
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Kirsten Hylander
Tlf: 26 23 58 46
Mail: kirstenh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk