HVORDAN ARBEJDER VI?

Behandlingsskolernes mission er at skabe mulighed for, at alle elever får et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Vi arbejder ud fra værdierne:

Vi giver aldrig opNår en elev først er startet på en af vores skoler, bliver han eller hun aldrig bedt om at forlade skolen. Vi tror på, at alle vores elever rummer udviklingspotentialer.

Vores elever er heldigvis forskellige – Derfor er al undervisning og behandling individuelt tilrettelagt. Vi udfordrer eleverne, men aldrig længere end de kan magte.

Vores job er mere end et job – Behandlingsskolerne er fra begyndelsen, og stadig i dag, båret af en flok ildsjæle, som lever for at gøre en forskel for børnene.

Vi har generelle principper omkring vores arbejde, der går igen på tværs af skolerne:

Vi skræddersyr tilgangen til hver enkelt elev

Vi følger ikke én metode, men tilrettelægger altid behandlingen og undervisningen ud fra den enkelte elevs specifikke udfordringer. Med vores behandling skal vi sikre, at eleven får det bedst muligt, for det skaber fundamentet for udvikling. Undervisningen tilrettelægges i tværfagligt samarbejde, for at sikre en plan og et skema der er opbygget, så det er motiverende for eleverne. Vi støtter og udfordrer vores elever, og insisterer på, at eleverne har krav på og skal være i udvikling. Eleverne skal motiveres til udvikling og ”skubbes” fremad, når det er muligt. Vi strækker os langt for eleverne og leverer gerne ekstra foranstaltninger, hvis der er behandlings-, undervisningsmæssige, miljøterapeutiske og pædagogiske grunde hertil.

Vi skal altid følge anerkendte metoder og guidelines

Vi er underlagt folkeskoleloven og følger de nationale guidelines samt de guidelines, der er udstukket af Københavns kommune.

Vi følger den Nationale Handleplans guidelines for behandling udgivet af Socialstyrelsen i maj 2013. På de enkelte skoler bruges der bevidst mange forskellige teorier, metoder og værktøjer, men generelt er det teoretiske fundament på skolerne baseret på kognitiv miljøterapi.

Eleverne er inddelt i klasser efter alder, funktionsniveau, psykopatologi og andre personlighedspsykologiske faktorer, samt hvordan de passer ind socialt. Med folkeskolereformens indtog er der nu på Behandlingsskolerne lagt endnu mere vægt på den læringsmålstyrede undervisning. Vi arbejder ud fra nyere fagdidaktisk viden og indsigt kombineret med dyb viden om diagnoser og komorbilitet og hvilke miljøterapeutiske værktøjer, der virker.

Vi arbejder med høj faglighed hos alle medarbejdere

Eleverne er unikke i forhold til den måde, hvorpå deres problematikker kommer til udtryk, og vores medarbejdere skal være trænet i at håndtere opgaverne på individuel og forskellig vis.

Derfor sikrer vi løbende en høj faglighed blandt vores psykologer, lærere og pædagoger gennem intern vidensdeling og træning, relevante eksterne kurser, herunder linjefagsopgradering af faglærere samt videreuddannelse.

Om udadreagerende adfærd 

På Behandlingsskolerne er der nogle enkelte ting, som vi ikke kan acceptere hos eleverne, uanset deres udfordringer med diagnoser og tidligere oplevelser. Vi mener, at vi har en pligt overfor elever og deres forældre til at træde ind og stoppe farlige situationer. Vores indgriben vil altid følge reglerne omkring god ro og orden i Folkeskolen.

Vi vil gribe ind i følgende tilfælde:

Hvis eleven er til fare for andre – Hvis eleven er til fare for andre elever eller voksne, vil eleven blive stoppet, uanset grunden til adfærden. Vi vil altid gribe ind med størst mulig hensyntagen til alle implicerede parter.

Ved voldsom ødelæggelse af materiel – Elever, som ødelægger materiel af høj værdi eller på en måde som kan blive fysisk farligt, vil blive fjernet fra klasserummet efter tre mundtlige advarsler.

Hvis eleven er til fare for sig selv – Hvis eleven er til fare for sig selv eller påfører sig selv skade, vil eleven blive stoppet under henvisning til nødværgebestemmelserne.

Når vi griber ind, vil vi altid gøre det så blidt som muligt og indenfor nøje fastlagte rammer. En såkaldt magtanvendelse med fastholdelse vil kun blive brugt som sidste udvej.

Fratagelse af materiel – Elever, som medbringer substanser eller materiel, som udgør en alvorlig sundhedsrisiko for eleven og andre, vil få det materiel frataget.

Vi forsøger i hele vores virke at være forstående, rummende og reflekterede i vores forståelse af udadreagerende adfærd, og vi arbejder målrettet for at nedbringe antallet af tilfælde af udadreagerende adfærd, således at vi kan undgå fastholdelser.