Kommentar til Ekstra Bladets artikler d. 31. maj

Ekstra Bladet bringer søndag den 31. maj, 2020, flere artikler med kritik af Behandlingsskolerne fra forældre til børn, som tidligere har været indskrevet på Behandlingsskolerne og herunder Fortuna skolen. Ekstra Bladet vælger desværre endnu en gang at udelade væsentlige forhold og helt afgørende oplysninger, som kan give et nuanceret og dækkede billede af forholdene på Behandlingsskolerne.

Behandlingsskolerne hverken kan eller vil kommentere på konkrete enkeltsager, da vi anser det for helt afgørende, at børn og unge, som er indskrevet på vores skoler, samt deres pårørende, kan være helt sikre på – og trygge ved – at vi ikke kommenterer konkrete sager og personlige forhold offentligt.

Som supplement til artiklerne vil vi derimod gøre opmærksom på nedenstående generelle forhold vedrørende Behandlingsskolerne, som Ekstra Bladets journalister er fuldt orienteret om, og som blandt andet er udtrykt i de seneste kommunale tilsynsrapporter vedrørende Fortuna fra henholdsvis den 23. januar og den 3. december 2019. Herunder følgende udtalelser. De kommunale udtalelser fremgår af de rapporter som Ekstra Bladet har fået indsigt i, og hvoraf Behandlingsskolerne særligt har gjort Ekstra Bladet opmærksom på nedenstående konklusioner fra de kommunale tilsyn. (Kursiveret tekst er de hele eller dele af udsnit af konklusionerne, som Ekstra Bladet har valgt at udelade af deres dækning)

  • ”På baggrund af målgruppens karakteristika vurderer tilsynet, at Fortuna på en række kvalitetsparametre skiller sig særligt positivt ud.”
  • ”Fortunas faglige resultater med et karaktergennemsnit 5.6 og 100 pct. aflæggelse af 8 bundne prøver ved maj/juni er især meget stærke.”
  • ”…, at der i alle fag arbejdes læringsmålsfokuseret efter en optimal didaktisk relationsmodel, der tilgodeser selv meget skrøbelige elevers specialpædagogiske behov.
  • ”Den observerede undervisning har været overbevisende og professionelt udført – i trygge rammer for eleverne.”

Disse informationer anser vi for væsentlige og helt afgørende for den samlede vurdering af arbejdet med børn og unge på Behandlingsskolerne og Fortuna.

Som nævnt indledningsvis kan og vil Behandlingsskolerne ikke kommentere på konkrete enkeltsager, men der skal ikke herske tvivl om, at vi selvfølgelig altid gerne vil have en succesrate på 100 pct. for alle vores elever. Derfor er vi altid ærgerlige, når børn eller forældre oplever, at de mål, som vi alle sammen ønsker for de udsatte børn og unge, ikke bliver realiseret. Realistisk set må vi dog se i øjnene, at hverken Behandlingsskolerne – eller andre private og offentlige behandlingstilbud for børn og udsatte unge – lykkes i alle tilfælde.

I Ekstra Bladets artikler stilles der også spørgsmålstegn ved Behandlingsskolernes faglige kompetencer inden for autisme og herunder kendskabet til PDA (Pathological Demand Avoidance).

Behandlingsskolerne har i alt 36 psykologer, der alle er uddannede inden for flere diagnoser herunder autisme. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at PDA er en beskrivelse af en profil og ikke en diagnose inden for autisme. PDA indgår derfor heller ikke i de officielle diagnostiske manualer, bl.a. fordi begrebet ikke er veldefineret.  Intet af dette har Ekstra Bladet desværre anset for relevant i forhold til deres omtale af forholdene på Behandlingsskolerne og Fortuna.

Personalet på Behandlingsskolerne er selvfølgelig løbende gjort bekendt med beskrivelsen af PDA-profiler via skriftligt materiale, på kurser, supervisioner og ved oplæg af børne- og ungdomspsykiater.

På Behandlingsskolerne – og herunder Fortuna – foretager vi altid en individuel og konkret faglig vurdering, som tager udgangspunkt i det enkelte barn, hvor diagnosebilledet ofte er yderst komplekst. Fokuseres der alene på PDA i behandlingen, så vil børnene – efter vores opfattelse – ikke blive sikret en optimal faglig og personlig indlæring.

I artiklerne i Ekstra Bladet gentages en kritik af indtjeningen i Behandlingsskolerne. Med hensyn til den udtalte kritik af niveauet for Behandlingsskolernes indtjening, skal vi gøre opmærksom på, at overskudsgraden for Behandlingsskolerne har været på knap 2,5 pct. siden Behandlingsskolerne blev etableret.

Vi mener i øvrigt, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis en privat aktør ikke må tjene penge på samarbejde med det offentlige, så vil der ganske enkelt ikke være noget samarbejde og færre – eller slet ingen – valgmuligheder for borgerne. Fakta er, at Behandlingsskolerne dagligt konkurrerer med både offentlige og private behandlingstilbud. Leverer vi ikke gode tilbud, som skaber værdi for udsatte børn og unge, samt deres familier, så er vi sikre på, at kommuner og regioner vil holde op med at benytte de tilbud, som vi stiller til rådighed. Det er synspunkter som Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) også har givet udtryk for den 27. maj på online portalen, OPS-indsigt, der fokuserer på offentligt-privat samarbejde.

Ekstra Bladet problematiserer også, at der ikke eksisterer en socialpædagogisk tilsynsrapport på afdelingen. Der er for myndigheder eller for behandlingsskoler ingen krav, om at sådanne rapporter skal udarbejdes. Det betyder naturligvis ikke, at kommunerne ikke udfører tilsyn på behandlingsskoler. Behandlingsskolerne står – som det er normal praksis på dette område – løbende til rådighed for samtaler med medarbejdere/sagsbehandlere for børne-, unge- og socialforvaltninger over hele landet. Der afholdes således også møder gennemsnitligt cirka hver 12. uge med sagsbehandlere fra de relevante myndigheder, hvor behandling og undervisning af det enkelte barn bliver drøftet. Socialforvaltningerne er som udgangspunkt ligeledes repræsenteret på undervisningsmæssige tilsyn, hvor der også tages stilling til behandlingsmæssige spørgsmål. Behandlingsskolerne oplever generelt, at tilsynene er fagligt velfunderede, velforberedte og værdifulde i den løbende dialog og udvikling af undervisnings- og behandlingstilbud.

Vi har gode erfaringer med tilsyn, og vores udgangspunkt er, at så længe tilsyn gennemføres af hensyn til barnet, så kan vi kun støtte flere tilsyn. Vi vil hilse det velkomment, hvis det fra politisk side besluttes, at der skal indføres et lovpligtigt driftsorienteret tilsyn. Behandlingsskolerne har i forvejen et godt samarbejde med offentlige myndigheder, kommunale forvaltninger og sagsbehandlere over hele landet. Det vil et lovkrav ikke ændre på.

Hvorfor Ekstra Bladet endnu en gang har valgt at udelade væsentlig information i deres artikler kan jeg desværre ikke svare på.

Bedste hilsener

Mads-Frederik Damgaard
Leder, Behandlingsskolerne