Fastholdelse: Sidste udvej for at sikre barnets tarv

Fastholdelse: Sidste udvej for at sikre barnets tarv

Løbende uddannelse af medarbejdere, tæt opfølgning og en række konkrete initiativer som skal forebygge og minimere antallet af fysiske fastholdelser af elever. Det er blot nogle af de områder, som Behandlingsskolerne arbejder med for at nedbringe antallet af situationer, hvor det, som et beskyttende tiltag, kan være nødvendigt at fastholde en elev for at hindre, at eleven kan gøre skade på sig selv, andre elever, personale eller materielle ting.

Fakta om fastholdelser

Fastholdelser er hverken en dominerende eller naturlig del af hverdagen på Behandlingsskolerne, hvor der i skoleåret 2019/2020 er anvendt fysisk fastholdelse mindre end 1 gang per elev i gennemsnit (0,8 gang pr. elev om året). Det er dog langt fra alle elever, hvor der gennem deres skoletid er behov for at anvende en fastholdelse.

Klare retningslinjer og en politik om, at alle hændelser skal registreres og indberettes til såvel elevens sagsbehandler som skolens tilsynsførende er med til at sikre, at Behandlingsskolerne løbende kan forbedre indsatsen og dermed sikre trivsel og tryghed for alle elever og medarbejdere, som er tilknyttet skolerne.

Indgreb holdes på minimum

Indgreb over for elever vil altid blive forsøgt holdt på et minimum, men kan være nødvendigt i situationer, hvor elever f.eks. er selvmordstruede, udøver skade på sig eller andre, eller ødelægger fysisk inventar af stor værdi. Situationer, hvor fysisk fastholdelse har været nødvendig, medfører altid, at der foretages en række opfølgende kontrolhandlinger og initiativer. Initiativer som sikrer fuld gennemsigtighed, god læring og at den gennemførte fastholdelse er sket inden for de til enhver tid gældende love og regler. Det betyder konkret, at alle fastholdelser:

 • Bliver formidlet til elevens forældre/værge samme dag episode har fundet sted.
 • Registreres som særskilte hændelser.
 • Evalueres på førstkommende supervision med elevens ansvarlige psykolog og det implicerede personale.
 • Beskrives detaljeret på skrift og forelægges skolens ledelse for efterfølgende godkendelse.
 • Gennemgås af overordnede chefer, som ligeledes sikrer, at fastholdelse har overholdt alle love og regler og herunder, at barnets tarv er varetaget på bedst mulig vis.
 • Sendes til skolens tilsynsførende og barnets sagsbehandler, der som uafhængige eksterne parter vurderer lovligheden af den konkrete episode, og – hvis nødvendigt – stiller uddybende spørgsmål til skolen.
 • Kombineres med efterfølgende behandling.

Fastholdelse er derudover et gennemgående og fast punkt på både de sociale tilsyn og undervisningstilsynene, som løbende bliver foretaget af uafhængige eksterne tilsynsførende.

Værktøj nedtrapper konflikter

Fysiske fastholdelse betragtes altid som en sidste udvej. For at minimere antallet af fastholdelser har Behandlingsskolerne derfor også udviklet såkaldte Afværgekort. Afværgekort er et værktøj for Behandlingsskolernes medarbejdere, som indeholder tre til fem konkrete tiltag, der erfaringsmæssigt har en god effekt i forhold til at nedtrappe konflikter med den pågældende elev. Afværgekort er altid individuelt i forhold til den enkelte elev.

Læring og videndeling i fokus

Ligesom fysisk afværge kan være nødvendig, og altid følges op af en klart defineret praksis for efterfølgende registrering og håndtering, er uddannelse af Behandlingsskolernes medarbejdere afgørende for at sikre tryghed for både elever, pårørende og medarbejdere. Behandlingsskolerne afholder derfor ugentligt tværfaglige behandlerkonferencer, hvor komplekse elevsager tages op, og har derudover et intensivt fokus på uddannelse af medarbejdere, som blandt andet omfatter, at alle:

 • Medarbejdere undervises i konflikthåndtering.
 • Medarbejdere får udleveret og gennemlæser gældende cirkulærer på området.
 • Medarbejdere undervises og opdateres løbende i gældende lovgivning på området
 • Nye medarbejdere opfordres på introdage til at stille spørgsmål til afdelingernes eksisterende praksis på området. Dette for at sikre, at Behandlingsskolerne er i konstant udvikling og er åbne overfor nye tiltag og at alle medarbejdere reflekterer over gældende praksis.
 • Medarbejdere tilbydes debriefing og supervision, hvis de har været udsat for voldsomme eller ubehagelige hændelser. Både for at sikre bedst mulig trivsel og mest mulig læring.

Databaseret udvikling af praksis

På Behandlingsskolerne indsamler vi løbende data på området. Indsamling af data sker for, at vi løbende kan forbedre vores praksis og sikre fokus på, at vi nedbringer antallet af fastholdelser til et minimum. Data hjælper os til at reflektere over samt justere den hverdag, som vores elever oplever på vores skoler.

Åbenhed om og fokus på fastholdelser er afgørende, da vi ved, at udvikling af kompetencer og opfølgning på faste procedurer er nødvendig for at løbende at kunne udvikle og sikre en god og sund praksis.

Fastholdelser er hverken en dominerende eller naturlig del af hverdag på Behandlingsskolerne. I skoleåret 2019/2020 har antallet af fysiske fastholdelser til dato været 0,8 pr. barn. (Opgjort som det samlede antal fastholdelser delt med det gennemsnitlige antal elever i perioden.)