SUNDHEDSFAGLIG ENHED

På Behandlingsskolerne er den sundhedsfaglige indsats i samarbejde med skolens sundhedsplejerske og den behandlingsansvarlige psykolog, en integreret del af den samlede behandlingsindsats. Målet er, at elevernes evt. kropslige udfordringer er kendt og behandles, så fokus kan være på elevens pædagogiske, psykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Da Behandlingsskolerne målgruppe af elever har et større støtte – og behandlingsbehov og kan have forældre, der har brug for større støtte til deres barns sundhedsindsats, har Behandlingsskolerne tilknyttet sundhedsfaglige konsulenter, der arbejder tæt sammen med den kommunale sundhedspleje i den udstrækning, der er behov for dette.

Forebyggende fokus på et sundere liv
Forskning viser at mange voksne mennesker med psykisk sårbarhed ernærer sig mindre sundt, er mindre fysisk aktive og har flere usunde vaner end mennesker uden psykiske vanskeligheder. Grundstenen for mange af disse vaner lægges allerede i børne- og ungdomsårene. Derfor har Behandlingsskolerne målrettet fokus på netop vores målgruppe for at fremme elevernes sundhed, fysisk og mentalt.

I samarbejde med skolens sundhedspleje støtter vi eleverne i gode og sunde valg og arbejder målrettet på at øge deres kropsbevidsthed og trygheden ved egen krop og lærer dem, hvad der er hensigtsmæssig adfærd ift. seksualitet, euforiserende stoffer, betydningen af en god nats søvn, at være normalvægtig, dyrke motion, og betydningen af at fastholde evt. aftalt medicinsk behandling.

 

Tæt samarbejde med forældre
For at sikre en optimal behandling og støtte af eleven samarbejder vi tæt med forældrene. Vi støtter for eksempel forældrene i, at deres barn:

  • kommer til egen læge
  • følger sit vaccinationsprogram
  • den anbefalede behandling mod en kronisk somatisk lidelse
  • møder op til eventuelle kontroller hos speciallæger eller hospitaler
  • får taget de nødvendige blodprøver
  • går til regelmæssig tandlægekontrol

 

Vi samarbejder med kommuner og regioner
Flere af skolens elever er tilknyttet en hospitalsafdeling eller speciallæge. Det er vigtigt for elevens helbred og trivsel, at behandling og kontrolbesøg på hospitalet og hos andre sundhedspersoner opretholdes. Sundhedskonsulenterne tilbyder forældrene at deltage i konsultationer og sikre koordinering af og sammenhæng mellem indsatser på tværs af hospital, praktiserende læge, familie og skole.

Hvis elever i sjældne tilfælde må indlægges på hospitalet, tilbyder vi forældrene, at der, sammen med dem, deltager en sundhedskonsulent eller psykolog fra Behandlingsskolerne i den indledende dialog, da det er erfaringen at den fagprofessionelle overlevering af informationer til hospitalet har stor betydning for en hurtig og god behandling.

Vi har sundhedsfagligt personale tilknyttet hver skole
Vores sundhedsfaglige enhed består af fastansatte autoriserede sundhedspersoner, som sikrer, at al faglig somatisk (kropslig) viden om eleven bliver inddraget i behandlingsindsatsen og undervisningen af eleven.

De har en konsulterende funktion på de enkelte skoler og vi oplever, at det betyder meget for både elever, forældre og medarbejdere, at de har mulighed for hurtigt at komme i kontakt med vores sundhedsfaglige personale og kan ses, hvis der er opstår akut behov for det. Vores psykisk sårbare elever kan have høj grad af impulsivitet og akut få brug for råd eller behandling af mindre skader.

 

Fast helbredsundersøgelse
Som et led i vores sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats, kan den sundhedsfaglige konsulent, efter aftale med skolens sundhedsplejerske, gennemføre en helbredsscreening på alle de elever som begynder på skolen.

Her gennemgår og følger vi op på vaccinationer, allergier, hvordan eleven spiser, drikker og sover, om eleven har gener ved afføring og urin, om syn og hørelse er ok, om de har gener i huden, smerter og om de er motorisk alderssvarende.  Vi er også opmærksomme på aspekter omkring hygiejne, pubertet og seksualitet. I forlængelse af samtalen tilrettelægger og aftaler vi i samarbejde med eleven, forældrene, sundhedsplejen og skolen et målrettet forløb for eleven, hvis der er behov for det.

Hvis eleverne har særlige udfordringer med inkontinens eller overvægt, får de målrettet hjælp fra vores interne sundhedsplejerske, der har specialeerfaring og uddannelse inden for disse områder. Læs mere om vores ambulatorier for inkontinens og overvægt i menuen til højre

IMG_7134