PSYKIATRISK AMBULATORIUM

På Behandlingsskolerne, har vi for at kunne støtte vores mest sårbare elever og familier, valgt at have et internt psykiatrisk ambulatorium, hvor eleven evt. kan tilbydes medicinsk behandling ift. deres diagnosebillede og symptomer.

Børn unge med (multiple) psykiatriske diagnoser får mange gange i kortere eller længere tid ordineret medicin. Flere store undersøgelser viser, at f.eks. ADHD-medicin giver børn med ADHD bedre skoleresultater. Undersøgelserne viser også, at det har betydning for hvornår barnets diagnose opdages og derved hvor tidligt behandlingen kan sættes i gang. Børn der bliver diagnosticeret tidligt med ADHD og dernæst kommer i relevant medicinsk behandling, har statistisk set de bedste chancer for at klare sig godt i skolen set i forhold til de elever, der ikke får rettidig hjælp.

Det er vores fastansatte børne- og ungdomspsykiater, der sammen med de lokalt tilknyttede autoriserede sundhedspersoner i ambulatoriet, der følger den enkelte elevs medicinske behandling.

Det er altid efter aftale med forældre, når en psykiater ændrer eller igangsætter en medicinsk behandling.

Vi samarbejder desuden med regionens psykiatri og tilbyder et samarbejde omkring de elever, hvor de eller forældrene har svært ved at komme til de aftalte medicinske kontroller på regionens ambulatorier.

 

Vi sikrer den rigtige og individuelt tilpassede behandling
I vores opfølgning har vi fokus både på virkning og på eventuelle bivirkninger, så vi ved behov kan reagere hurtigt og sikre eleven den rigtige og individuelt tilpassede behandling.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens forskrifter og overholder lovgivningen inden for området. Blandt andet måler vi højde, vægt, puls og blodtryk mindst hver tredje måned. Ligeledes følger vi de elever, der er i antipsykotisk behandling eller i behandling med døgndækkende ADHD-medicin, med de anbefalede blodprøver og måling af hjertets aktivitet (EKG).

 

Løbende konsultationer
Vi vurderer løbende den enkelte elevs medicinske behandling ved konsultationer med en børne- og ungdomspsykiater eller med den tilknyttede sundhedsautoriserede. Ved konsultationerne deltager både forældrene, eleven, kontaktpædagogen / læreren og den behandlingsansvarlige psykolog. Konsultationerne foregår efter behov og mindst hver tredje måned. Konsultationerne kan også tilbydes som hjemmebesøg.

 

Akutte konsultationer ved behov
Forældrene og eleven har mellem planlagte konsultationer hos børne- og ungdomspsykiateren altid mulighed for at kontakte ambulatoriets autoriserede sundhedsperson enten på sms, på telefon eller på mail. Derudover kan vores børne- og ungdomspsykiater gennemføre akutte konsultationer på skolen eller i hjemmet, hvis der skulle opstå akut forværring af kendte eller bekymring for nye psykiatriske problematikker hos en elev. Vi supplerer typisk konsultationen med observation af eleven i klassen og sammenholder med observationer fra det tværfaglige team og forældrene.

Tryghed for både elev og forældre
Vores tætte samarbejde med eleverne og forældrene øger trygheden og fører til bedre behandlingsmæssige resultater. Vores interne udredning og behandling øger chancen for at eleven følger og fastholder den nødvendige medicinske behandling og bidrager positivt til den enkelte elevs trivsel og udvikling

 

Tæt samarbejde med regionens psykiatri

Vi arbejder tæt sammen med hospitalsvæsnet og psykiatrien. Hvis der opstår usikkerhed om en kompleks medicinsk behandling, kontakter vi altid regionens psykiatri for at aftale behandlingen, eller vi henviser til eleven til regionen.

Vi samarbejder også om elever, der er tilknyttet eksterne psykiatere fx ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) eller i privat regi. Vi tilbyder, at den sundhedsfaglige konsulent, der er tilknyttet elevens skole, deltager i medicinmøder sammen med forældrene og den behandlingsansvarlige psykolog, og vi tilbyder, at konsulenten fungerer som bindeleddet mellem eleven og den eksterne psykiater, hvis eleven fx ikke kan møde fysisk op hos psykiateren ift. vurdering af virkning, bivirkning, måling af værdier mm.

IMG_7110-2