Visitation til Tag Fat

Unge og yngre borgere af anden etnisk herkomst end dansk med særlige behov (17-45 år)


1. En sagsbehandler fra et kommunalt jobcenter eller fra børne- og familieafdelingen i en kommune henvender sig telefonisk eller pr. mail til Tag fat med forespørgsel om eventuel indskrivning af en borger inden for målgruppen. Under samtalen tages der stilling til, om det vil være relevant for vedkommende borger at komme til en uforpligtende indskrivningssamtale på Tag fat.

2. Herefter aftales der et tidspunkt, og Tag fat bestiller tolk til samtalen.

3. I samtalen deltager borgeren, en tolk, en sagsbehandler/mentor fra den pågældende kommune og skolelederen. Skolens undervisningsmæssige tilgang og behandlingsmæssige tilgang præsenteres, og der vises rundt på skolen.
Hvis borgeren ikke har en dugfrisk modulindplacering fra et sprogcenter, testes borgeren på mødet i dansk som andetsprog og modulindplaceres i danskuddannelsessystemet.

4. Dagen efter bekræfter sagsbehandleren telefonisk eller pr. mail, om borgeren skal starte på Tag fat.

5. Skolelederen udfærdiger en kontrakt/et betalingstilsagn typisk på 6 måneders varighed. (Kontraktens længde står dog til individuel forhandling mellem kommune og Tag fat) . Den sendes til den kommunale sagsbehandler til underskrift. Startdato er hurtigt muligt – typisk en til to uger efter indskrivningssamtalen.

6. Sagsbehandleren returnerer kontrakten i underskrevet stand, og der sendes et skema til borgerne pr. mail eller pr. brev.

7. Den underskrevne kontrakt mailes til regnskabsafdelingen cc til økonomichefen.

8. En måned efter holdstart udarbejder kontaktlæreren en individuel undervisningsplan med angivelse af faglige, personlige og sociale mål. Planen gennemgås med borgeren.

9. En måned før kontraktens udløb indkaldes til statussamtale med borgeren, sagsbehandleren og en tolk. I mødet deltager skolelederen og kontaktlæreren og eventuelt psykologen. Inden mødet fremsendes en udførlig statusrapport, som gennemgås på mødet. På den baggrund tages der stilling til en eventuel kontraktforlængelse.