cross

TILSYN

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at Polaris har fokus på at betragte elevens ressourcer og vanskeligheder i et helhedsorienteret perspektiv, samt at Polaris iværksætter de fornødne initiativer i forhold til at understøtte elevernes skolegang såvel som mentale og fysiske sundhed og trivsel. Der samarbejdes dels internt med øvrige professionelle i Behandlingsskolernes organisation og dels med eksterne aktører, med henblik på at sikre elevernes udvikling og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at Polaris i meget høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og formål. Socialtilsynet lægger vægt på, at Polaris beskriver, at der arbejdes relationelt ved, at der er fokus på at opbygge en tillidsfuld relation mellem eleven og den voksne, samt at undervisningen og behandlingen foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer. Endvidere lægger Socialtilsynet vægt på, at Polaris beskriver, at hver elevs undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i elevens behov, kompetence og faglige niveau, samt at undervisningen planlægges af lærere, pædagoger og den behandlingsansvarlige psykolog.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 19 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af10 mulige
Sundhed og trivsel - 22 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 10 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2018

Samlet konklusion
“Vi finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Polaris står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.

Tilsynet finder, at Polaris på dagen fremstår som et solidt dagbehandlingstilbud. Den observerede undervisning fremstår målfokuseret med relevante læringsmål og undervisningsaktiviteter. Skolen anbefales kontinuerligt at fokusere på evalueringen og elevernes feedback på undervisningen. Forskningen viser, at elevernes egen forestilling om deres læring, og de budskaber de får fra lærerne, kraftigt påvirker hvad de tænker om sig selv, og det er derfor utroligt vigtigt med en præcis feedback fra lærerne.”

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Polaris
Floras Allé 19
2720 Vanløse
polaris@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Peggy Rox
Tlf.: 60 15 43 72
Mail: peggyr@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Lærke Ammitzbøll Bogh
Tlf: 20 23 47 06
Mail: laerkebogh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk