Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Fortuna giver et undervisningstilbud, der følgerr olkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Målgruppen af elever på Fortuna fremstår meget sårbar, og reagerer på selv meget små forstyrrelser, hvilket er tydeligt for tilsynet på dagen.

På baggrund af målgruppens karakteristika vurderer tilsynet, at Fortuna på en række kvalitetsparametre skiller sig særligt positivt ud.
Fortunas faglige resultater med et karaktergennemsnit 5.6 og 100 % aflæggelse af folkeskolens 8 bundne prøver ved maj/juni er især meget stærke.

På undervisningssiden kan det desuden konstateres, at der i alle fag arbejdes læringsmålsfokuseret efter en optimal didaktisk relationsmodel, der tilgodeser selv meget skrøbelige elevers specialpædagogiske behov. Lektionerne har en sammenlignelig struktur på tværs af de forskellige teams, og der ses et stort fokus på at facilitere sociale læringsrum for eleverne, der ellers er indskrevet i et 1:1 tilbud. Fx ved strukturerede fritidsaktiviteter på skolens udearealer, fællesundervisning i idræt o.l.

Tilsynet vurderer desuden, at Fortuna arbejder fuldstændigt professionelt med at forebygge brugen af magt i tilbuddet gennem et højt specialiseret arbejde med afværgekort og strategier for udsatte elever. Tilbuddets specialpsykolog og øvrige psykologer kvalitetssikrer dette arbejde.

Skolerapport 2016

Bilagsrapport 2016

Kontakt

Fortuna Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Tlf: 26 43 64 97

Skoleleder Kim Hansen
Tlf.: 52 13 00 82
Mail: kimh@behandlingsskolerne.dk

Psykolog Lena Hillemann
Tlf.: 26 23 60 46
Mail: lenakh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk