METODE & TILGANG

Behandling
Pilen er en dagbehandlingsskole, hvor eleverne kan være i skole fra 07.00 til 16.00. Skoledelen strækker sig fra 08.15 til 14.00. Før og efter ses som et frivilligt fritidstilbud som er inkluderet i prisen.

Vi arbejder med diagnoserne som anvisende, i forhold til hvordan man udvikler og hæver elevens funktionsniveau. Vores samarbejde med psykiatrien er tæt, og vi interesserer os for de psykologiske metoder, der bærer en evidens i behandlingen af de forskellige problematikker. Derfor er vi overvejende kognitive i vores metodevalg, når der gælder den terapeutiske tilgang, men eklektiske og holistiske i vores tænkning vedrørende individet. Den behandlingsmæssige indsats fordeler sig som følger:

 • Individuel terapeutisk indsats: Psykologen har samtaleterapi med den enkelte elev. Mulighed for støttende samtaler eller egentlig forløb med et særligt sigte.
 • Miljøterapeutisk og relationel Indsats: En kontinuerlig terapeutisk tilgang til eleven gennem dagen med social guidning, støtte til at falde ind i strukturen, meningsfuldt samvær med voksne, rammesætning og udvikling gennem samtale med rollemodeller.
 • Faglig tilegnelse: Et sigte på at eleven tilegner sig coping-strategier og får succesoplevelser i den faglige formidling. Særligt fokus på at eleven lærer at mestre færdigheder – både skolastiske og praktiske.
 • Adfærdsprogrammer: Deltagelse i programmer der har til formål at udvikle forståelsen af social praksis. Vi benytter både evidensbaserede adfærdsregulerende programmer, som rammer bredt, og individuelt tilrettelagte programmer, som vi selv udvikler til mere specifikke indsatser.
 • Familieindsats: Tilbud om psykoedukation, en høj grad af forældrekontakt, en vagttelefon og i visse tilfælde muligheder for særlig hjælp – hvis det kan være afgørende for elevens udvikling.

Undervisning
Pilen har et højt ambitionsniveau – også til den faglige udvikling hos eleven. Vi følger de givne retningslinjer fra Undervisningsministeriet og tilbyder fuldt skema. Skolen er bevidst om, at nogle af vores elever vil have meget indgribende problematikker, der vanskeliggør indlæringen. Med små klasser, en høj voksennormering og et meget støttende miljø i klassen differentierer Pilen undervisningen og fremviser flotte resultater.

Undervisningen foregår i som udgangspunkt i klassen. Dog implementeres undervisningen også gennem faglige ture (dansk/historie), besøg på Behandlingsskolernes ”Bondegård” (matematik/natur og teknik), idræt (boldspil i skolens hal, svømmehal, gåture ved Amager Strandpark) etc.

Eleverne har egne arbejdsstationer samt mulighed for fællesundervisning.

Det skal fremhæves, at Pilen følger Undervisningsministeriets opfordring om stor vægt på integrationen af IT i undervisningen. Helt fra indskoling benyttes der derfor både pc og iPads.

Aktivitetsdelen:
Der er en betydelig aktivitetsdel for eleverne på Pilen. Denne del er struktureret lige så vel som undervisningsdelen. Det betyder, at der ligger tilbagevendende og strukturerede aktiviteter, som eleverne deltager i med det formål at udvikle sig. Aktivitetsdelen rummer følgende:

 • Idræt og bevægelse: Der tilbydes en række aktiviteter, hvor eleverne har mulighed for at udfolde sig fysisk. På skolen findes der en aktivitetshal med fodboldbane, basket, bordtennis og pool-bord. Endvidere benytter Pilen sig af legeplads (inde og ude), svømmehal, Amager Strandpark etc.
 • Belønningsture: Eleverne har hver især særlige fokuspunkter, som de arbejder hårdt med i hverdagen. Dette arbejde belønnes med en-til-en ture med en voksen. Disse ture kan blandt andet indeholde biograftur, ud at spise frokost etc.
 • Besøgsgården: Behandlingsskolerne råder over en bondegård, som Pilen besøger. Disse ture er heldagsture. Her får eleverne mulighed fora at fiske, fodre dyrene, lave bål, snitte i pinde og gå på opdagelse i den spændende natur. Denne dag er et stort højdepunkt for eleverne på Pilen.

Ernæring og Motion:
På Pilen tilbydes eleverne morgenmad (nybagte boller og frugt), frokost (et varmt måltid) og “eftermiddagsfrugt”. Der arbejdes både med de elever, der har tendens til at spise mere, end de har brug for – og dem der spiser for lidt. I samarbejde med Behandlingsskolernes sundhedsplejerske kan tilbydes særlige indsatser i forhold til ernæringsproblematikker.

Eleverne er generelt aktive. Hverdagen er præget af leg og bevægelse. Der er daglige gåture, aktiviteter og ture ud af huset, udendørsliv på besøgsgården, samt sportslige aktiviteter båden indenfor og udenfor.

Samarbejdspartnere:
Pilen har en række samarbejdspartnere, der er medvirkende til at sikre, at skolen bliver den bedst mulige foranstaltning og møder så mange af elevens behov som muligt. Følgende er vores samarbejdspartenere internt:

 • Udredningsenheden: Mulighed for psykiatrisk konsulentbistand – i særlige tilfælde udredninger
 • Psykiatrisk ambulatorium: Mulighed for medicinkontrol og justeringer.
 • Pædiatrisk konsulent og sundhedsplejerske: sundhedssamtaler, tilbud om årlige undersøgelser, samt henvendelser om særlige somatiske problematikker.
 • Behandlerkonference: sagsbehandling i konferenceforum bestående af 16 psykologer, 2 psykiatere og sundhedsfagligt personale.
 • Juridisk konsulent og advokat: Råd og vejledning i forhold til lov og ret.
 • Konsulent i forhold til forvaltning: mulighed for vejledning i forvaltningsret og serviceloven.
 • Besøgsgården: Mulighed for aktiviteter i naturen.
 • Egely Gård: Behandlingsskolernes aflastningsenhed.

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Tobias Andersen
Tlf.: 27 62 72 48
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Aut. psykolog Priscilla Oehlensläger
Tlf.: 32 96 04 90
Mail: pricillao@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk