BEHANDLINGSCENTRET

Hos Behandlingsskolerne har vi vores eget behandlingscenter. Behandlingscenteret indeholder en udredningsenhed, et psykiatrisk ambulatorium og en sundhedsfaglig enhed. Her samler vi al vores viden indenfor psykologisk, psykiatrisk og sundhedsmæssig behandling og danner et videns- og kompetencecenter med overblik over elevernes situationer og udvikling. Behandlingscenteret er en unik ressource for Behandlingsskolerne, som alle skoler og tilbud kan trække på.

Du kan læse mere om de enkelte enheder herunder.

Angående samarbejde med eksterne sundhedsenheder

Behandlingsskolerne har et omfattende behandlingstilbud, og det omfatter også en sundhedsfaglig enhed med flere sygeplejersker og sundhedsplejersker. Med disse kapaciteter kan vi håndtere rigtigt mange ting på skolerne, men vi samarbejder naturligvis også med eksterne sundhedsenheder og specialister. Med vores sundhedsfaglige eksperter sikrer vi, at al faglig somatisk viden om eleven bliver inddraget i behandlingen og undervisningen af eleven.

Når elever i nogle tilfælde må indlægges på hospitalet, anbefaler vi forældrene, at der sammen med dem selv deltager en sygeplejerske eller psykolog fra Behandlingsskolerne. Den professionelle overlevering af informationer til hospitalet har stor betydning for en hurtig og præcis igangsætning af behandling, hvilket forbedrer muligheden for reduceret indlæggelsestid og for korrekt behandling.

Elevens somatiske og psykologiske behandling er altid beskrevet i skolens journalsystem, og med forældresamtykke videregives de relevante oplysninger fra journalen til hospitalet. Skolen deltager som regel i et udskrivningsmøde på hospitalet, da det sikrer en optimal overlevering, så vores medarbejdere har den fornødne viden om elevens nye behandlingsbehov. Derudover beskrives den nye behandling i elevens journal.

Flere af skolens elever er tilknyttet mere end én afdeling og speciallæge i Region Hovedstaden. Elevens funktionsniveau kan nedsættes markant, hvis ikke behandling og kontrolbesøg på hospitalerne og læge opretholdes. Vores sygeplejersker deltager derfor så vidt muligt i alle konsultationer og vedligeholder hos os barnets journal for at sikre en klar ansvarsfordeling, koordination og sammenhæng mellem indsatser på tværs af hospital, praktiserende læge, familie og skole.